Reglementscommissie

De reglementscommissie is een onafhankelijk orgaan van de KNVB (en behoort tot de rechtsprekende macht van de KNVB). De reglementscommissie heeft tot taak het adviseren over aangelegenheden betreffende de Statuten, reglementen of andere regelingen en besluiten van algemene strekking.

Voorts kan een lid of orgaan van de KNVB aan de reglementscommissie vragen om uitleg van een bepaling in de Statuten, een reglement of een andere regeling of besluit van algemene strekking, indien onduidelijkheid bestaat over de betekenis van deze bepaling.

De leden van de reglementscommissie worden op voordracht van het bondsbestuur of ten minste vijf bondsafgevaardigden benoemd door de stemgerechtigde leden van de bondsvergadering van de KNVB. De directie van de KNVB voorziet in de secretariaatsbijstand ten behoeve van de reglementscommissie.

Uitspraken

Een lid of orgaan van de KNVB kan aan de reglementscommissie vragen om uitleg van een bepaling in de Statuten, een reglement of een andere regeling of besluit van algemene strekking, indien onduidelijkheid bestaat over de betekenis van deze bepaling. Naar aanleiding van voornoemde vragen heeft de reglementscommissie - vanaf 1 juli 2013 - navolgende uitspraken gedaan:

Terug naar boven