Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

College van arbiters

Het college van arbiters is een onafhankelijk orgaan van de KNVB. Het college van arbiters beslecht, met uitsluiting van de burgerlijke rechter, alle geschillen die samenhangen met de voetbalsport, in de ruimste zin van het woord, tussen of met leden van de KNVB of tussen intermediairs als bedoeld in het Reglement Intermediairs van de KNVB, zulks met inachtneming van het daartoe in het Arbitragereglement van de KNVB bepaalde.

Het Arbitragereglement is opgenomen in de reglementen bondsvergadering. 

Reglementen, besluiten en uitspraken Reglementen, besluiten en uitspraken Klik hier voor de meest actuele reglementenbundel bondsvergadering.

Het college van arbiters bestaat uit zogeheten leden A en leden B. Tot lid A zijn slechts benoembaar leden van de KNVB die de hoedanigheid bezitten van meester in de rechten. Tot lid B zijn slechts benoembaar leden van de KNVB die een van de volgende partijen vertegenwoordigen:

  • bestuurders
  • oefenmeesters
  • spelers

De stemgerechtigde leden van de bondsvergadering van de KNVB benoemen uit een door het bondsbestuur van de KNVB op te maken bindende voordracht de leden A en uit een bindende voordracht vanuit een van voornoemde partijen de leden B.

Het college van arbiters wordt ondersteund door een algemeen secretaris en ten minste twee secretarissen.

Dit moet je weten Dit moet je weten Acht dingen die je moet weten over de arbitragecommissie.

Arbitragecommissie

Een geschil dat aan arbitrage is onderworpen, wordt beslecht door een arbitragecommissie. Een arbitragecommissie bestaat uit één uit de leden A benoemde arbiters en twee uit de leden B benoemde arbiters. De samenstelling van de arbitragecommissie is afhankelijk van de aard van het geschil.

Een geschil wordt aanhangig gemaakt door het per e-mail verzenden van een verzoekschrift naar het e-mailadres van de algemeen secretaris, zie hieronder. Gelijktijdig met de verzending aan de algemeen secretaris verzendt de eiser het verzoekschrift per e-mail aan de verweerder.

Arbitragecommissie

Een geschil wordt aanhangig gemaakt door het per e-mail verzenden van een verzoekschrift naar het e-mailadres van de algemeen secretaris.

De samenstelling van de arbitragecommissie is afhankelijk van de aard van het geschil.

De verweerder kan per e-mail een verweerschrift verzenden aan de algemeen secretaris onder gelijktijdige verzending van het verweerschrift per e-mail aan de eiser.

De gelijktijdige verzending aan de wederpartij kan achterwege blijven indien de inzendende partij niet beschikt over het e-mailadres van de wederpartij.

De partij voor wie het niet mogelijk is stukken elektronisch te verzenden omdat zij niet beschikt over een e-mailadres, moet twee exemplaren hiervan indienen op papier bij de KNVB, ter attentie van de algemeen secretaris van het college van arbiters, postbus 515, 3700 AM te Zeist, onder gelijktijdige toezending van één exemplaar aan de wederpartij.

Spoedeisende gevallen

In spoedeisende gevallen kan de algemeen voorzitter, op verzoek van de eiser, bepalen dat een geschil in een spoedgeding zal worden beslecht. Een spoedgeding kan snel (soms al op een termijn van enkele dagen) worden beslecht.

In beginsel zal in elke arbitragezaak een mondelinge behandeling plaatsvinden, doorgaans tussen maandag- en donderdagavond om 19.30 uur in Zeist. Een mondelinge behandeling is openbaar, tenzij de arbitragecommissie anders bepaalt. Aan het einde van de mondelinge behandeling wordt door de arbitragecommissie kenbaar gemaakt wanneer het vonnis wordt gewezen. Een vonnis is verbindend voor de partijen. Hoger beroep van een vonnis is niet mogelijk. 

Kosten

Aan een arbitragezaak zijn kosten verbonden. De kosten zijn afhankelijk van de inhoud van het geschil. Doorgaans worden de kosten door de arbitragecommissie bepaald op 450 euro voor amateurvoetbalgerelateerde zaken en 950 euro voor zaken die gerelateerd zijn aan betaald voetbal. De kosten worden gedragen door de partij die daartoe door de arbitragecommissie wordt veroordeeld.

Juridische Zaken

Bij vragen kan te allen tijde contact opnemen met het secretariaat van de afdeling juridische zaken van de KNVB.

Arbitrale vonnissen Arbitrale vonnissen Bekijk het overzicht met arbitrale vonnissen.