Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Individuele ontwikkelgesprekken

Met plezier leren voetballen in een veilige omgeving, dat is waar het om draait in het jeugdvoetbal. Verenigingen doen dit in de basis door het aanbieden van trainingen en wedstrijden, en het begeleiden en opleiden van kader. Als een vereniging dit goed heeft staan voor alle jeugdspelers, kunnen er ook extra middelen worden ingezet om jeugdspelers naast een plezierige tijd de mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen op de vereniging. Een van die extra middelen is het individuele ontwikkelgesprek.

De kwaliteit en kwantiteit van het voetbalaanbod heeft te allen tijde prioriteit, maar de individuele ontwikkelgesprekken kunnen een goede aanvulling zijn om jeugdspelers te ontwikkelen. Uiteraard is een individueel ontwikkelgesprek ook mogelijk voor andere doelgroepen, bijvoorbeeld trainers.

Er zijn verenigingen die voor een reeks van individuele ontwikkelgesprekken de term POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) gebruiken. Dit is een term vanuit het bedrijfsleven. Een plan klinkt al best indrukwekkend, serieus en professioneel. Is dat wel nodig? Dat kan verschillen per vereniging, per doelgroep en per leeftijdsgroep. Het gaat er immers om dat je jeugdspelers oprechte persoonlijke aandacht geeft buiten het voetbal en erbinnen. Dat kan je natuurlijk ook doen door regelmatig een kort, informeel en persoonlijk gesprekje met een jeugdspeler te voeren. Voor iedere jeugdspeler is het belangrijk dat hij of zij ook als individu wordt gezien.

In dit artikel komt aan de orde hoe je een individueel ontwikkelgesprek kan vormgeven, wat een POP is, hoe je dit kan ontwikkelen en veilig en goed kan inzetten, zowel bij de ontwikkeling van jeugdspelers als trainers.

Wat is een individueel ontwikkelgesprek

In een persoonlijk ontwikkelingsplan geeft een jeugdvoetballer in eigen woorden aan welke stappen hij/zij in de komende periode zal zetten in zijn/haar eigen ontwikkelproces, gericht op zowel persoonlijke- als voetbalontwikkeling. Daarmee is een ontwikkelgesprek het faciliteren van de mogelijkheid tot eigen reflectie middels persoonlijke doelen (en aandacht) die leiden tot persoonlijke ontwikkeling.

Een hulpmiddel hiertoe is het pedagogisch ABC’tje. Door in te spelen op Autonomie, Binding  en Competentie kan de intrinsieke motivatie van de jeugdspeler worden verhoogd. Door het kind zelf te laten reflecteren is er sprake van autonomie en competentie, en door goede begeleiding van de trainer kan er een verdiepende relatie (binding) ontstaan.

Intrinsieke motivatie, de basis om met plezier te (blijven) voetballen Intrinsieke motivatie, de basis om met plezier te (blijven) voetballen Lees hier meer over intrinsieke motivatie.

Pedagogisch voetbalklimaat

Naast rekening houden met Autonomie, Binding en Competentie, dient er sprake te zijn van een pedagogisch voetbalklimaat om de ontwikkelgesprekken (eventueel als onderdeel van het grotere plan POP) veilig en efficiënt en met het gewenste effect te kunnen inrichten. De KNVB heeft de volgende centrale doelstelling: Het creëren van een plezierig en ontwikkelingsgericht sportklimaat, waarbinnen het kind centraal staat. 

Autonomie, Binding en Competentie Autonomie, Binding en Competentie ‘De holistische visie als centraal mensbeeld’ is het basisprincipe voor de manier waarop er naar kinderen wordt gekeken. De gedachte hierachter is dat het geheel één systeem vormt en hierbinnen alles met elkaar is verbonden.

A-B-C

Autonomie

Door in te spelen op autonomie kun je eigenaarschap creëren bij jeugdspelers. Een aantal zaken is daarbij van belang.

Een individueel ontwikkelgesprek is geen beoordeling. De eventuele formulieren die je hierbij gebruikt, zijn geen beoordelingsformulier. Er wordt dus geen rapport opgesteld door een trainer, dat doorgenomen wordt met de jeugdspeler. In een persoonlijk ontwikkelgesprek krijgt de speler zelf de kans om zijn/haar leerpunten te formuleren en/of samen met de trainer te bepalen hoe en wanneer hij/zij hieraan wil werken, en welke begeleiding van de trainer hierbij gewenst is. Een jeugdspeler krijgt zo meer grip op het eigen ontwikkelproces.

Je helpt jeugdspelers doormiddel van reflecteren van onbewust naar bewust leren voetballen. Door reflecteren kan je samen nieuwe doelen formuleren. Daarbij gaat het niet alleen om wat er niet goed ging, maar juist ook over waarin een jeugdspeler zich onderscheidt. Door hier bewustwording over te creëren kan een jeugdspeler werken aan zijn/haar uitdagende punten maar ook aan zijn/haar onderscheidend vermogen, waardoor deze (nog) beter benut kunnen worden.  

Doordat je jeugdspelers helpt inzicht te krijgen in hun eigen ontwikkeling, gaan zij het leuker vinden om te leren. Dat leidt tot meer inzet, wat het tempo van het leren/de ontwikkeling ten goede komt.

Ook help je jeugdspelers om meer inzicht te krijgen in hun kwaliteiten waardoor zij hun specifieke kwaliteiten beter kunnen benutten en de algemene kwaliteiten kunnen verhogen.

Waarom is reflecteren belangrijk in het leerproces? Waarom is reflecteren belangrijk in het leerproces? Lees hier meer over de verschillende fasen in het leerproces van een speler.

Binding

We zeggen ook wel “zonder relatie geen prestatie”. Iedereen kan zich nog die ene trainer herinneren die echt aandacht voor je had, die oprecht geïnteresseerd was in jou als mens en voetballer, die stimuleerde om een betere voetballer te worden en die hielp om wedstrijden te winnen. Onder deze trainers is het teamgevoel vaak uitstekend en hebben jeugdspelers aandacht en begrip voor elkaar. De trainer geeft immers het goede voorbeeld. Een individueel ontwikkelgesprek kan je meer inzicht geven in het persoonlijk welbevinden van een jeugdspeler, waardoor je hier beter op kan inspelen. Het helpt je om een vertrouwensband te creëren en/of te verbeteren​ met jeugdspelers. Vertrouwen is echter ook een voorwaarde: een individueel ontwikkelgesprek is nooit effectief als een jeugdspeler wantrouwen voelt of als er een gebrek is aan verbinding.

Niet alleen de dingen die op de voetbalvereniging gebeuren hebben invloed op het welbevinden van een jeugdspeler, maar ook zaken daarbuiten. Het is altijd belangrijk om hier oog voor te hebben. Een individueel ontwikkelgesprek kan hierbij een hulpmiddel zijn. Hieronder volgt een aantal tips om binding te creëren.

Aandacht voor de mens achter de voetballer: als voetbaltrainer kun je jeugdspelers helpen met meer dan alleen de voetbalontwikkeling. Je kunt jeugdspelers ook helpen om competenties te ontplooien die zij hun hele leven kunnen gebruiken bijvoorbeeld in hun persoonlijke leven en in hun professionele werkzaamheden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: samenwerken, het opbouwen en onderhouden van relaties, niet opgeven maar doorzetten, strategisch handelen enzovoort.

In het begeleiden van de jeugdspeler is de houding van jou als trainer erg belangrijk. Het creëren van een veilige vertrouwde omgeving vraagt een open houding, waarin de trainer zich kwetsbaar opstelt en niet oordeelt. Als trainer heb je een belangrijke rol in houding en gedrag. Neem een faciliterende rol aan, waarbij je de jeugdspeler stimuleert/motiveert. Voer een dialoog met een vrije gedachtewisseling. Dit leidt tot nieuwe inzichten bij jeugdspeler(s). Écht luisteren naar jeugdspelers is de basis. Stel open vragen, geef de jeugdspeler de ruimte en tijd om na te denken. Stel controlevragen om te toetsen of je de jeugdspeler echt goed hebt begrepen. Laat de speler zelf aan het woord, luister 80% van het gesprek en gebruik 20% om vragen te stellen en samen te vatten. Je bereikt het meeste door de speler zelf te laten ontdekken, dingen te laten uitproberen en een sfeer te creëren waarin niets fout is. Geef complimenten en houdt focus op de positieve punten. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar het is niet altijd makkelijk. Spreek op het niveau van de jeugdspeler en gebruik begrijpelijk taal, en als iets niet werkt dan zijn jullie samen toch weer iets wijzer geworden. Oprechte aandacht voor de persoon en de voetbalontwikkeling zorgt ervoor dat jeugdspelers zich echt gezien voelen en mogelijk daardoor ook langer verbonden blijven aan de vereniging.

Competentie

Competentie is het gevoel succes te kunnen ervaren in de ontwikkeling van het beter leren voetballen en/of ook het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden (life-skills) zoals samenwerken, initiatief nemen, omgaan met winst, verlies en tegenslag.

Uiteraard wil je een jeugdspeler hierbij helpen. Dit doe je door goede en passende oefenstof aan te bieden en spelers op een prettige wijze te begeleiden en coachen tijdens en rondom trainingen en wedstrijden. Een individueel ontwikkelgesprek is een hulpmiddel om binnen de voetbalontwikkeling nog effectiever te werk te kunnen gaan en jeugdspelers positief te beïnvloeden.

De voetbalvisie van de KNVB De voetbalvisie van de KNVB De visie van de KNVB op voetballen en (beter) leren voetballen.

Kenmerken per leeftijdscategorie Kenmerken per leeftijdscategorie Alle kinderen zijn uniek, maar er zijn ook overeenkomsten. Als jeugdtrainer is het prettig om te weten wat de leeftijdskenmerken zijn van kinderen binnen een bepaalde leeftijdscategorie. Op basis daarvan weet je wat je ongeveer van de kinderen kunt verwachten.

Rinus, de online assistent-trainer Rinus, de online assistent-trainer Kijk voor passende oefenstof op online tool ontwikkeld voor alle jeugdtrainers: Rinus.

Om in te spelen op competentie is het belangrijk dat jeugdspelers in een situatie gebracht worden en oefenstof krijgen aangereikt waarbinnen zij uitdaging ervaren. Opdrachten en oefeningen moeten kunnen lukken en mislukken. Als alles lukt, hebben jeugdspelers niet het gevoel dat ze nog beter kunnen worden in het team of onder begeleiding van betreffende trainer, waardoor ze uitdaging missen en mogelijk plezier verliezen. Als alles mislukt, gaan jeugdspelers steeds grotere drempels ervaren om opdrachten/oefeningen uit te voeren. Het zelfvertrouwen en plezier zullen dan afnemen. Het vinden van balans in lukken en mislukken voor iedere individuele speler binnen een team, is van groot belang. Een ontwikkelgesprek kan helpen om binnen de voetbalontwikkeling iedere speler realistische doelen te laten stellen die bij hem of haar passen, zodat een jeugdspeler succes kan ervaren en met plezier blijft voetballen.

Om doelen en afspraken vast te leggen, is het goed om deze SMART te formuleren. Hou het aantal (nieuwe) doelen en afspraken ook beperkt (maximaal 3 verschillende) anders verliest een jeugdspeler de focus.

Maak met elkaar de ontwikkeldoelen SMART Maak met elkaar de ontwikkeldoelen SMART Tijdens het individueel ontwikkelgesprek spreek je met elkaar af wat de doelen en afspraken zijn voor het komende seizoen. Om doelen en afspraken vast te stellen, is het goed om deze SMART te formuleren.

Organiseren van een individuele ontwikkelgesprekken

Denk na over waar en hoe je gesprekken met een jeugdspeler organiseert. Denk daarbij aan de veiligheid van spelers maar ook aan je eigen veiligheid. Organiseer bijvoorbeeld nooit een één op één gesprek in een afgesloten ruimte met een jeugdspeler. Hanteer het 4-ogen principe. Dit principe stelt dat er voor een bepaalde handeling altijd 2 (volwassen) mensen nodig zijn. Dit ter voorkoming van misstanden. Je kan dit doen in een open ruimte, langs het veld in de dug-out of juist in een ruimte met meer rust. Zet niet twee volwassen mensen tegenover één jeugdspeler dit kan intimiderend overkomen als de vertrouwensband nog niet optimaal is. Denk na over de positie die je inneemt als je aan een tafel zit. Je kan ook gesprekken voeren met twee spelers of met groepjes spelers. Jeugdspelers kunnen elkaar namelijk ook helpen in hun ontwikkelproces. Denk ook na over de rol van ouders bij een gesprek. Zoals in de inleiding aangegeven kan je dit ook informeler vormgeven. Denk goed na over de keuzes die je maakt, of deze passen bij het beleid van de vereniging en de jeugdspelers waarmee je werkt.

Gesprekstechnieken Gesprekstechnieken Een goed gesprek voeren is nog niet zo makkelijk als het lijkt. We geven je graag een aantal tips.

Geef spelers de ruimte om aan ontwikkeldoelen te werken

Tijdens de individuele ontwikkelgesprekken formuleren spelers met ondersteuning van de trainer ontwikkeldoelen voor het komende seizoen. Bij het opstellen van de ontwikkeldoelen worden doelstellingen SMART geformuleerd. Spreek duidelijk af wat, waar en wanneer spelers aan ontwikkeldoelen gaan werken. Om spelers de gelegenheid te bieden om ontwikkeldoelen te realiseren, zal je als trainer hiervoor ruimte moeten geven. Geef spelers tijdens trainingen, wedstrijden maar ook tijdens besprekingen de ruimte om aan de ontwikkeldoelen te werken. Dit kan door spelers een eigen invulling te laten geven, dan wel zelfstandig aan de slag te laten gaan. Tijdens tussentijdse gesprekken kan de voortgang van de ontwikkeling worden besproken, aangescherpt of bijgesteld. Het kan ook door voor een training of wedstrijd met de speler af te stemmen waar hij of zij op gecoacht wil worden. Uiteraard kan het ook door 15 minuten voor aanvang van de training materiaal te faciliteren waar spelers zelf mee aan de slag kunnen gaan. Ook kan je bijvoorbeeld één keer in de maand een (al dan niet extra) vrije training organiseren waarin spelers zelf en/of met elkaar werken aan hun persoonlijke ontwikkeldoelen. Ook kun je spelers specifiek huiswerk meegeven om te oefenen. Zorg vooral dat duidelijk is hoe en wanneer de speler aan zijn of haar ontwikkeldoelen wil werken, dit kan verschillen per ontwikkeldoel en individu.

Rol hoofd opleiding

Steeds meer verenigingen hebben een hoofd opleiding, essentieel in het begeleiden en opleiden van trainers en het ontwikkelen en implementeren van een Jeugdvoetbalbeleidsplan (JVBP) in de praktijk. Een hoofd opleiding kan op basis van het JVBP richting geven aan het ontwikkelen en uitvoeren van individuele gesprekken (eventueel als onderdeel van een persoonlijk ontwikkelingsplan), om de trainers te begeleiden en te ontwikkelen, maar ook om de trainers te begeleiden en te helpen om spelers te ontwikkelen met individuele ontwikkelgesprekken. In de ideale situatie heeft een vereniging een duidelijke visie op individuele ontwikkelgesprekken binnen de opleiding, en is dit in de hele jeugdafdeling op elkaar afgestemd. Door dit goed te begeleiden en vast te leggen, kan iedere nieuwe trainer verder gaan waar de vorige trainer is gestopt en ontstaat er een compleet beeld van de ontwikkeling van jeugdspelers gedurende de jeugdopleiding. Een goede begeleiding vanuit een hoofd opleiding is belangrijk, want het goed toepassen van een POP is niet eenvoudig.  

Ben je als vereniging bewust wat je van je kader vraagt en van wie. Het begeleiden van een opgeleide trainer/coach met of zonder pedagogische achtergrond vraagt iets anders dan het begeleiden van een vrijwillige ouder die een team traint. Voor beide is het goed om na te denken op welke manier de vereniging, deze trainers en coaches kan helpen.

Praktische informatie, tips en praktijkverhalen

Binnen de jeugdopleiding zijn verschillende doelgroepen actief. Bij het werken met persoonlijke ontwikkelgesprekken is het verstandig hier rekening mee te houden. De informatie met betrekking tot individuele ontwikkelgesprekken is praktisch vertaald per doelgroep en in een overzichtsschema gezet. Daarnaast vind je ook praktijkverhalen Je kan ook voorbeelden vinden van formulieren waarmee je een individueel gesprek kan vormgeven en vastleggen.

Structurele gesprekken helpen ONS Sneek bij ontwikkeling spelers Structurele gesprekken helpen ONS Sneek bij ontwikkeling spelers ONS Sneek werkt al zo’n drie jaar met persoonlijke ontwikkelgesprekken. Doel van de gesprekken is het ontwikkelen van de spelers. Hoofd voetbalzaken Douwe Jan van der Wal vertelt.

Ontwikkelgesprekken bij Sparta: het kind achter de speler Ontwikkelgesprekken bij Sparta: het kind achter de speler Sparta heeft pedagogisch beleid in de Jeugdopleiding hoog in het vaandel staan en dat komt tot uiting in de individuele ontwikkelgesprekken met jeugdspelers. Pjotr van der Marel vertelt. Hij is coördinator Opleiding bij Sparta Rotterdam.

Doelgroepen

In het artikel over reflecteren werd al eerder duidelijk dat jongeren pas vanaf ongeveer 12 jaar in staat zijn om bewust te reflecteren. Om een start te maken met het oefenen in reflecteren kun je op zijn vroegst beginnen vanaf O11 met individuele ontwikkelgesprekken. Daarbij is het altijd belangrijk om na te denken over welke leeftijdsgroep je voor je hebt. Naarmate jeugdspelers ouder worden, is het belangrijk om je ervan bewust te zijn vanuit welk perspectief spelers voetballen. Train je bijvoorbeeld een selectieteam of een team met spelers die meer recreatief zijn ingesteld?

O7, O8, O9 en O10

Bij de pupillen (O8, O9 en O10) staat onbewust spelenderwijs leren centraal. Daarin hebben individuele ontwikkelgesprekken geen plaats. Uiteraard is het ook binnen deze leeftijd wel belangrijk om je bewust te zijn van hoe je als trainer de intrinsieke motivatie van spelers kunt verhogen door in te spelen op het ABC’tje: Autonomie, Binding en Competentie. Oprechte aandacht voor alle jeugdspelers binnen het team zowel binnen als buiten het voetbal staat bij iedere leeftijdscategorie voorop.

O11 t/m O14

Vanaf O11 tot en met O14 staat van onbewust leren naar bewust leren centraal, dit kun je als trainer/coach stimuleren door bijvoorbeeld te werken met het formulier (individueel) ontwikkelgesprek O11-O13of het formulier voor een individueel ontwikkelgesprek O13 – O15, zodat spelers zelf kunnen aangeven waar ze goed in zijn en wat ze zouden willen ontwikkelen. Op die manier laat je spelers nadenken over hun ontwikkeling en laat je ze wennen aan het werken middels een formulier. Voorbeeld: Laat de speler een dergelijk formulier zelf invullen. Laat hem/haar zelf vertellen waarom hij/zij dit zo ziet en wat hij/zij gaat ondernemen om een nog betere voetballer te worden. Vraag of je hem/haar daarbij kunt helpen. Voorkom in alle gevallen dat de jeugdspeler het gevoel heeft dat hij/zij beoordeeld wordt. In deze leeftijdsgroep speelt onbewust leren namelijk nog steeds een grote en belangrijke rol. Daarnaast kun je met spelers in deze leeftijdscategorie voor of tijdens een training een gesprekje aanknopen om laagdrempelig het formulier te bespreken. 

Denk goed na welke personen betrokken zijn bij deze gesprekken, vanuit welke hoedanigheid en welke rol ze vervullen. Te denken valt aan de trainer(s), speler(s) en ouders. Bij de O11 t/m O14 kun je de keuze maken om een ouder aan te laten sluiten.
 

O15 t/m O19

Vanaf O14/O15 en hoger kunnen spelers bewust leren (vanaf deze leeftijd weten spelers al beter wat ze kunnen en willen) en kunnen ze zelf verantwoordelijkheid nemen voor dit proces. Daarnaast kunnen ze dit ook al beter onder woorden brengen. Het formulier (individuele) ontwikkelgesprekken O15-O19waarmee gewerkt wordt om het gesprek te voeren en vastteleggen kan er dus ook anders uitzien.

Vraag spelers naast voetbalonderwerpen ook naar andere onderwerpen zoals: hoe het op school gaat, de thuissituatie en wat ze vinden van de vereniging. Dit kan als team en individueel. Ben je bij beide bewust dat het creëren van een veilige situatie hierin essentieel is.

Heb je te maken met spelers van 15 jaar en ouder, besteed dan extra aandacht aan de drijfveren van spelers. Deze worden nu steeds duidelijker waardoor er beter op ingespeeld kan worden in een gesprek. Spelers die steeds meer bezig zijn met binding, kun je ook vragen stellen die gericht zijn op wat er nodig is om te blijven voetballen en welke rol de trainer en de vereniging daarin kunnen spelen.

Daarnaast kan een persoonlijk ontwikkelgesprek ook ingezet worden om andere rollen binnen de vereniging onder de aandacht te brengen en wat deze kunnen betekenen in de ontwikkeling van de spelers. Bijvoorbeeld een rol als trainer, scheidsrechter, lid van de jeugdraad of een andere vrijwilligersfunctie.

Denk goed na welke personen betrokken zijn bij deze gesprekken, vanuit welke hoedanigheid en welke rol ze vervullen. Te denken valt aan de trainer(s), speler(s) en ouders.

Ouders

Vanaf O15 kunnen spelers zelfstandig het (individuele) ontwikkelgesprek voeren, toch is het belangrijk om na te denken over de rol van ouders ook bij jeugdspelers in deze leeftijdsgroep. Welke rol hebben de ouders tijdens het gesprek en met welk doel nemen ouders deel aan het gesprek. Vaak vindt men dat deze jeugdspelers zelf moeten leren verantwoordelijkheid te nemen en worden ouders niet meer uitgenodigd voor een dergelijk gesprek. Recent zien we steeds vaker de oproep om ouders wel uit te nodigen. In deze leeftijdscategorie kan het namelijk ook belangrijk zijn dat trainers, begeleiders en ouders elkaar informeren, betrekken bij de ontwikkeling van de speler en samen de kaders stellen waarbinnen de jeugdspeler zich beweegt. Je bent immers samen verantwoordelijk voor het welbevinden, de opvoeding en de ontwikkeling van de jeugdspeler. Als ouders deelnemen aan een gesprek, kan je ook afstemmen met de ouder hoe je een jeugdspeler kan stimuleren zelf verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij is het wel van belang dat voor alle betrokkenen hun rol duidelijk is.

Het aantal gesprekken per seizoen en de spreiding daarvan over het seizoen zijn twee factoren die mede(bepalend) zijn voor het kunnen realiseren van de doelstellingen. Het aantal gesprekken per seizoen kan per leeftijdscategorie worden bepaald. Kies minimaal voor twee gesprekken bij de start van het seizoen en een moment in de winterstop. Tussentijdse korte, informele gesprekken ondersteunen de relatie met de speler. Het aantal gesprekken is ook afhankelijk van de ruimte die er is tijdens de training om te werken aan de gekozen punten door de speler. Is daar veel ruimte voor dan kun je meer gesprekken inplannen en doelen ook vaker bijstellen.

Ontwikkelgesprekken voor trainers

Uiteraard kunnen de individuele ontwikkelgesprekken ook ingezet worden bij de ontwikkeling van jullie trainers. De vereniging kan hiervoor het formulier individueel ontwikkelgsprek trainers gebruiken en dezelfde uitgangspunten als bij de gesprekken voor spelers hanteren. De HO kan de individuele ontwikkelgesprekken gebruiken om de trainer te helpen in zijn/haar ontwikkeling.

Voor elke club staat voorop dat jeugdvoetballers met veel plezier bij de vereniging komen om zich op een veilige manier verder te ontwikkelen als voetballer. Trainers vervullen hierin een cruciale rol en het is belangrijk om trainers te ondersteunen in dit proces. Om trainers te stimuleren, motiveren en behouden, is het ook belangrijk te helpen bij het waarmaken van hun eigen ontwikkeldoelen en ambities binnen en/of buiten de vereniging. Om (voetbal)plezier over te dragen, een veilige omgeving te creëren en ontwikkelkansen te bieden, is het in de basis belangrijk dat een trainer dit zelf ook ervaart.

Persoonlijke ontwikkeldoelen

Het is voor de ontwikkeling van de trainers cruciaal om persoonlijke ontwikkeldoelen op te stellen. Waar wil een trainer zich in ontwikkelen? Dit kan zowel binnen als buiten de vereniging. De ontwikkelingsbehoefte van de trainer staat bij de individuele ontwikkelgesprekken centraal!

Voortgangsgesprekken met trainers Voortgangsgesprekken met trainers Verenigingen organiseren vaak ook gesprekken met betrekking tot het functioneren van trainers, meer informatie hierover lees je in het blok voortgangsgesprekken met trainers.

Organisatie

Individuele ontwikkelgesprekken met trainers vinden nagenoeg bij alle verenigingen plaats. De manier waarop dit is ingericht, verschilt enorm per vereniging. Dat kan bij wijze van spreken variëren van een informeel gesprekje voorafgaand, tijdens of na een training tot een serie van bijvoorbeeld 4 (in)formele gesprekken met de Hoofd Opleiding verdeeld over het seizoen. Met een duidelijke agenda, een ontwikkelformulier dat de trainer vooraf in kan vullen, een verslag met daarin onder andere de afgesproken ontwikkelpunten, waar in de volgende periode gezamenlijk aan gewerkt gaat worden.

Bespreekpunten kunnen zijn:

 • Inleiding – veilige sfeer creëren
 • Persoonlijke situatie/welbevinden
 • Plezier
 • Voetbalomgeving
 • Beeld van de vereniging/jeugdopleiding  
 • Trainersprofiel, taak- en functieomschrijving, taken en verantwoordelijken
 • Nakomen van gemaakte afspraken
 • Ontwikkeling gedurende de afgelopen periode
 • Ontwikkeldoelen
 • Ambities en carrièreperspectief
 • Volgend seizoen
 • Verantwoordelijkheden t.a.v. verdere ontwikkeling
 • Te maken afspraken (randvoorwaarden en wensen)

Uiteraard bepaalt elke vereniging zelf hoe men invulling wil geven aan ontwikkelgesprekken met trainers, en de wijze waarop dit wordt vastgelegd in het jeugdvoetbalbeleidsplan.

Afhankelijk van de organisatie van de vereniging en wie de verantwoordelijkheid voor het evalueren en ontwikkelen van trainers draagt, wordt bepaald wie de individuele ontwikkelgesprekken met de trainers gaat houden. Binnen veel verenigingen zal dit de Hoofd Opleiding zijn, maar ook een lid van een technische commissie, de voorzitter van de jeugdcommissie of het bestuurslid jeugdvoetbal of technische zaken zou dat kunnen doen.

Verslaglegging en communicatie

Er is een aantal zaken waar een vereniging rekening mee dient te houden bij het vastleggen, opslaan en delen van ontwikkelgesprekken doormiddel van bijvoorbeeld formulieren voor ontwikkelgesprekken. Daarnaast is het goed om na te denken over hoe je dit proces zo transparant mogelijk kunt vormgeven en communiceren.

Verslaglegging

Het is goed om na te denken over de verslaglegging van individuele ontwikkelgesprekken. Doe je dit wel of niet, is dit dan onderdeel van een spelervolgsysteem? Maak je gebruik van een fysiek formulier of een digitaal formulier of misschien zelfs wel een app. Wie vult het formulier in? Wie is verantwoordelijk voor de verslaglegging? De trainer, speler of beiden?

Delen van verslagen

Bij het delen van verslagen is het goed om rekening te houden met de AVG regels. Denk dus na over met wie de verslagen binnen de vereniging gedeeld worden (en/of toegankelijk zijn) zoals HO, coördinator, technische commissie en of de speler/ouders toestemming hebben gegeven voor het delen van deze informatie. Ook is het goed om na te denken over of en hoe de verslagen met de speler (en/of zijn/haar ouders) gedeeld worden en of zij de mogelijkheid moeten hebben om nog opmerkingen te maken over het verslag. Je kunt immers iets verkeerd hebben geïnterpreteerd.

Opslaan van verslagen

Ook bij het opslaan van verslagen is het verstandig om je te verdiepen in de AVG-regels. Maak ook afspraken over hoe lang verslagen worden opgeslagen en wat er na die tijd mee gebeurt. Wat zijn de afspraken als een lid stopt of naar een andere vereniging gaat? Mag het lid de verslagen dan opvragen en meenemen naar zijn/haar nieuwe vereniging?

Is de veiligheid van het systeem, digitale omgeving en/of computers goed geregeld bij het opslaan van gegevens? 

Communicatie

Zorg dat het proces rondom individuele ontwikkelgesprekken transparant en duidelijk is. Informeer jeugdspeler en ouders hierover bijvoorbeeld op de site, als ze lid worden of op het moment dat ze in een leeftijdsgroep komen waarin wordt gebruikgemaakt van individuele ontwikkelgesprekken en verslaglegging daarvan. Om dit hele proces, en vooral het gesprek met de speler, optimaal te laten verlopen is communicatie een cruciale factor. Door ten aanzien van dit proces duidelijke keuzes te maken en deze vast te leggen inclusief planning, ontstaat een duidelijke procesbeschrijving.

.