Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Behandeling door de commissie van beroep

Als iemand het niet eens is met de uitspraak van de tuchtcommissie bestaat in vrijwel alle gevallen de mogelijkheid hiertegen in beroep te gaan. Dit verzoek dient binnen vier werkdagen na verzending van de uitspraak in het bezit te zijn van het steunpunt of het Bondsbureau in Zeist.

Er is geen verweer of beroep mogelijk tegen de registratie door de aanklager van waarschuwingen en daaruit voortvloeiende uitsluitingen naar aanleiding van deze waarschuwingen. Ook is geen beroep mogelijk als de tuchtzaak is afgedaan met een berisping, schuldigverklaring zonder oplegging van straf, vrijspraak of een boete wegens een administratief verzuim. 

In de volgende gevallen zal de commissie van beroep overgaan tot opschorting van de straf:

  • Er is twijfel over de juistheid van het ten laste gelegde;
  • Er is twijfel over de eerder gevolgde procedure;
  • Er is twijfel over de hoogte van de opgelegde straf.

Bij opschorting krijgen de betrokkene en het clubbestuur hierover bericht van de secretaris van de commissie van beroep.

Werkwijze commissie van beroep

Elke zaak van de commissie van beroep wordt door drie leden zeer zorgvuldig bekeken. Zij overleggen vervolgens met elkaar welke uitspraak gedaan moet worden. Het streven is zo snel mogelijk (uiterlijk binnen veertien dagen na het sluiten van de behandeling) uitspraak te doen.

Op ieder steunpunt en het bondsbureau in Zeist is een (ambtelijk) secretaris van de commissie van beroep aangesteld. Deze medewerker fungeert als contactpersoon van de betrokkenen en is belast met de uitwerking en verzending van de uitspraken.

In hoeverre is een beroep kansrijk?

Ervaringen uit het verleden wijzen uit dat spelers soms wel erg gemakkelijk in beroep gaan. Zo is de kans dat een speler een beroepszaak wint al een stuk kleiner wanneer naast de scheidsrechter ook andere getuigen belastende verklaringen afleggen die elkaar ondersteunen. Doorgaans dient de commissie te beschikken over tenminste twee verklaringen die de commissie kunnen overtuigen van de schuld of onschuld.

De commissie wijst er verder met nadruk op dat beroepschriften tegen straffen wegens niet-opkomen van een elftal erg weinig kans maken, wanneer als argument wordt aangevoerd dat de vereniging een eventuele wijziging niet heeft gezien. Indien het steunpunt volgens de gangbare regels heeft gewerkt, ligt de verantwoording bij de vereniging.

Recht op inzage

De betrokkene heeft het recht om het dossier van de betreffende zaak in te zien. Weliswaar is de tijd voor de indiening van een beroep kort, maar er is een mogelijkheid om eerst formeel beroep aan te tekenen en vervolgens kennis te nemen van de afgelegde verklaringen. Vaak leidt dit tot het inzicht dat een beroep weinig kans maakt. Zo kunnen kosten en moeite worden bespaard. Dit neemt natuurlijk niet weg dat elke club en speler het volste recht hebben toch beroep aan te tekenen.

  • De uitspraak van een beroepszaak is onherroepelijk.

Gratie

Nadat er voor een betrokkene geen beroepsmogelijkheid meer openstaat, kan hij of zij een schriftelijk en met redenen omkleed gratieverzoek indienen bij het bestuur amateurvoetbal. Klik op de button hieronder voor meer informatie.

Gratie Gratie Nadat er voor een betrokkene geen beroepsmogelijkheid meer openstaat, kan hij of zij een schriftelijk en met redenen omkleed gratieverzoek indienen bij het bestuur amateurvoetbal.

Behandeling door de aanklager Behandeling door de aanklager De aanklager is de spil in de tuchtrechtelijke procedure. Bij de aanklager komen nieuwe zaken binnen. Hij is verantwoordelijk voor het verzamelen van de nodige bewijsmiddelen en de samenstelling van het dossier.

Behandeling door de tuchtcommissie Behandeling door de tuchtcommissie Als een zaak niet met een schikkingsvoorstel wordt afgedaan of als betrokkene het schikkingsvoorstel heeft afgewezen, dan volgt een volledige behandeling van de betreffende tuchtzaak door de tuchtcommissie.

Laatste nieuws