Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Verslag najaarsvergadering ledenraad amateurvoetbal - december 2020

KNVB Media
KNVB Media
17 december, 20:58

Bestuur/directie en ledenraad amateurvoetbal vergaderden dit keer digitaal - Foto: KNVB Media

Op zaterdagochtend 12 december vond de najaarsvergadering plaats van de ledenraad amateurvoetbal. Vanwege de geldende coronamaatregelen kwamen de leden dit keer digitaal samen om de stand van zaken in het amateurvoetbal te bespreken. De najaarsvergadering was online te volgen via een livestream.

Corona

De coronacrisis trekt diepe sporen in de maatschappij en het amateurvoetbal en het was logisch dat de de vergadering van de ledenraad voor een groot deel in het teken stond van (de gevolgen) van de pandemie.

Ook de door de KNVB geïnitieerde actie op het Malieveld van begin december kwam tijdens de vergadering aan de orde

Tijdens de vergadering werd een toelichting gegeven op de actuele stand van zaken van de lobby die wordt gevoerd. De KNVB werkt sinds het begin van de coronacrisis intensief en goed samen met diverse partners, waaronder het ministerie van VWS, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), belangenorganisaties, verenigingen, NOC*NSF en andere sportbonden, om het belang van de amateursport en het verenigingsleven op de (politieke) agenda te zetten. De komende periode blijft deze samenwerking broodnodig om de amateursport de benodigde ruimte te geven om iedereen (weer) op een verantwoorde manier te kunnen laten sporten.

Er werd nog kort stilgestaan bij het in november door de KNVB gelanceerde ‘Plan B’ dat is aangeboden aan het ministerie van VWS. In dit plan staan de diverse scenario’s waarmee het amateurvoetbal weer op een veilige en verantwoorde manier kan worden opgestart. De ledenraad werd geïnformeerd over het inmiddels meest reële scenario.

Ook de door de KNVB geïnitieerde actie op het Malieveld van begin december kwam tijdens de vergadering aan de orde. Tijdens deze actie vroeg de KNVB met circa duizend amateurshirts aandacht voor het amateurvoetbal dat al sinds oktober (gedeeltelijk) stilligt. De achtergrond en het verloop van deze actie kwam nog eens ter sprake mede gelet op de reacties die zijn ontvangen. De actie, die veel publiciteit behaalde in de landelijk media en op veel sympathie kon rekenen, heeft er mede voor gezorgd dat het belang van de (amateur)sport zichtbaar werd en daardoor weer hoger op de politieke agenda is komen te staan.

De actie Stil behaalde veel publiciteit in de landelijke media en kon op veel sympathie rekenen.

Jaarrekening 2019/’20 en de actuele financiële stand van zaken

De effecten van de coronapandemie zijn ook zichtbaar in de jaarrekening van het amateurvoetbal. Het seizoen 2019/’20 kenmerkt zich door een negatief resultaat van €294.000. Doordat er in de begroting werd uitgegaan van een kleine plus is het resultaat uiteindelijk €314.000 lager dan in de begroting is opgenomen. Dankzij de NOW-subsidie en de ‘veiligheidsmodus’ van de KNVB, waarbij alleen noodzakelijke uitgaven zijn gedaan, is het gelukt om het omzetverlies te beperken. De ledenraad stelde de jaarrekening vast en verleende het bestuur en de raad van toezicht decharge.

Dankzij de NOW-subsidie en de ‘veiligheidsmodus’ van de KNVB, waarbij alleen noodzakelijke uitgaven zijn gedaan, is het gelukt om het omzetverlies te beperken

Zoals toegezegd in de voorjaarsvergadering is de ledenraad na vaststelling van de begroting voor het seizoen 2020/’21 structureel op de hoogte gehouden van de stand van zaken van de financiën. Tijdens de vergadering is van de zijde van directie/bestuur nog eens geschetst dat bij aanhouden van de huidige maatregelen, nadere keuzes onvermijdelijk zijn. De ledenraad zal – indien er keuzes gemaakt moeten worden – betrokken worden.

Het bestuur amateurvoetbal maakte tot slot vanwege de aanhoudende coronamaatregelen melding van de beslissing de maandelijkse incasso’s voor de maanden januari en februari niet te innen. Afhankelijk van de verdere besluiten van het kabinet wordt er een beslissing genomen over de incasso van maart en de daaropvolgende maanden. 

Competitiepiramide amateurvoetbal
Tijdens de vergadering werd ook stilgestaan bij de ontwikkelingen binnen de competities van het amateurvoetbal. Een van de ontwikkelingen is de wijze waarop er in de toekomst wordt omgegaan met de huidige scheiding tussen het zaterdag- en zondagvoetbal bij de A-categorie en de standaardteams.

De afgelopen seizoenen bleek dat in bijna alle districten verenigingen zijn die met hun eerste elftal overstappen van de zondag naar de zaterdag

De afgelopen seizoenen bleek dat in bijna alle districten verenigingen zijn die met hun eerste elftal overstappen van de zondag naar de zaterdag. Ook zijn er verschillende verenigingen die dit nog niet hebben gedaan, maar wel spelen met deze gedachte. Om op een goede manier hierop in te springen heeft in de zomer - op verzoek van het bestuur amateurvoetbal – een landelijke inventarisatie plaatsgevonden onder verenigingen en voetballers over de wensen en mogelijkheden rond het zaterdag -en zondagvoetbal. Een van de conclusies is dat het, gezien de grote impact op de gehele voetbalpiramide, vooralsnog te vroeg is om op dit punt tot (voorstellen voor) aanpassingen te komen.

De ledenraad stemde in met een procesvoorstel met daarin een ‘brede aanpak’ om te komen tot een aantrekkelijke en toekomstbestendige voetbalpiramide. In de voorjaarsvergadering van 2021 zal de voortgang van deze ‘brede aanpak’ worden besproken en kunnen wellicht, indien mogelijk, ook al op enkele onderdelen besluiten worden genomen.

Ook Zeeburgia stapte over van de zondag naar de zaterdag.

Betalen in het amateurvoetbal

Binnen het amateurvoetbal is al langer discussie over het betalen van spelers en onder welke voorwaarden dat wel en niet zou moeten worden toegestaan. Op de agenda van de ledenraad stonden een aantal - al eerder besproken - voorstellen om tot meer simpele en transparante regels te komen. Onder de nieuw voorgestelde regelgeving zouden verenigingen nog steeds spelerscontracten mogen afsluiten die zijn geregistreerd bij de KNVB. Daarmee zijn deze spelers ‘contractspelers’ zoals vastgelegd in de reglementen van de bond. 

De handhaving van de nieuwe regels gaat steekproefsgewijs plaatsvinden, op basis van high trust, high penalty

Onder de nieuwe regelgeving blijft het betalen van amateurspelers door derden mogelijk. Alleen mag niet méér worden betaald dan een daadwerkelijke onkostenvergoeding of de vrijwilligersvergoeding overeenkomstig de vrijwilligersregeling. Wil men wel meer betalen, dan moet dit via een spelerscontract en wordt de speler contractspeler. Een spelerscontract kan alleen met een speler worden gesloten door een amateurvereniging of een aan de amateurvereniging gelieerde stichting die is erkend en geregistreerd door de KNVB.

High trust, high penalty
De handhaving van de nieuwe regels gaat steekproefsgewijs plaatsvinden, op basis van high trust, high penalty. Clubs en spelers zullen worden gestraft wanneer ze de regels overtreden. Dat kan voor spelers bijvoorbeeld gaan om lange uitsluitingen of schorsingen en voor clubs om plaatsing in een lagere klasse of het inhouden van maximaal vijf wedstrijdpunten op de ranglijst van de lopende competitie.

De ledenraad kon zich vinden in de voorstellen, maar deed wel het verzoek nog eens goed te kijken naar de ingangsdatum. In de voorstellen stond die op 1 januari 2022. Verzocht werd de verplichtingen in te laten gaat vanaf het seizoen 2022/’23 in. Zo kunnen amateurverenigingen en spelers optimaal worden voorgelicht door de KNVB en hebben ze voldoende gelegenheid om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie.

Op het punt van de ingangsdatum is inderdaad een aanpassing gedaan. De uiteindelijke beslissing op dit punt werd genomen in de bondsvergadering. Zie naar aanleiding daarvan:

Vanaf 2022 alleen onkosten- en vrijwilligersvergoeding in het amateurvoetbal Vanaf 2022 alleen onkosten- en vrijwilligersvergoeding in het amateurvoetbal Lees meer over de onkosten- en vrijwilligersvergoeding in het amateurvoetbal.

Op het punt van de opleidingsvergoeding ging de ledenraad akkoord met het voorstel een breed samengestelde werkgroep voorstellen te laten voorbereiden voor de voorjaarsvergadering. De werkgroep krijgt daarvoor een gerichte opdracht. 

Diversiteit

De KNVB-directie stond ook stil bij de stappen die worden gezet op het gebied van diversiteit en inclusie en lichtte tijdens de vergadering onder andere de interne ambities van de KNVB toe. De ontwikkelingen van de afgelopen tijd sluiten aan bij de motie ‘Diversiteit’ die al in de voorjaarsvergadering werd ingediend. Hierin deed de Ledenraad een oproep aan het bestuur amateurvoetbal en het bondsbestuur van de KNVB om samen met alle clubs – betaald- en amateurvoetbal – met kracht door te gaan op de ingeslagen weg als het gaat om het bevorderen van diversiteit in het voetbal en het tegengaan van discriminatie en racisme. 

KNVB zet diverse en inclusieve organisatie kracht bij KNVB zet diverse en inclusieve organisatie kracht bij Lees hier hoe de KNVB nieuwe stappen onderneemt om tot meer diversiteit en inclusiviteit binnen de organisatie te komen

Trainerslicenties

In de rondvraag van de vergadering werd vanuit de ledenraad aandacht gevraagd voor de trainerslicenties in de topdivisies van de jeugd. Het bestuur gaf aan dat hiervoor aandacht is. Er is met  direct betrokken verenigingen de afgelopen periode overleg geweest en de voor dit seizoen geldende dispensatieregels zullen ook volgend seizoen van kracht blijven.

Herbenoemingen

De raad van toezicht amateurvoetbal vermeldde de herbenoeming van Jan Dirk van der Zee als directeur-bestuurder van de sectie amateurvoetbal van de KNVB. Tijdens de bondsvergadering van maandag 14 december is zijn herbenoeming als lid van het bondsbestuur van de KNVB inmiddels ook bekrachtigd. Voorzitter van de raad van toezicht Pier Eringa werd door de ledenraad voor drie jaar herbenoemd en ook Jos Vranken is door de ledenraad als lid herbenoemd voor de reguliere termijn van drie jaar. Zo blijft in deze tijden van corona continuïteit op dit front gewaarborgd.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen