Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

KNVB zet diverse en inclusieve organisatie kracht bij

KNVB Media
KNVB Media
17 december, 9:00

Het bondsbureau van de KNVB in Zeist. - Foto: KNVB Media

De KNVB onderneemt nieuwe stappen om tot meer diversiteit en inclusiviteit binnen de organisatie te komen. De wens hiervoor is begin vorig jaar door de directie geuit en daarna door een interne werkgroep samen met experts van PWC uitgewerkt.

Bij het afscheid van Michael van Praag als bondsvoorzitter in december 2019 zijn de uitgangspunten hiervoor verder vormgegeven in het Pact van Praag. Sindsdien is de KNVB hierin verder geïnformeerd en gesteund in gesprekken met uiteenlopende maatschappelijke belangengroepen en de Commissie Mijnals. De aanpak heeft instemming gekregen van de OR en zal gericht zijn op intern verloop en vervanging bij uitstroom.

 

Pact Van Praag

Michael van Praag en Just Spee, de vorige en de huidige bondsvoorzitter, hebben bij de overdracht in december 2019 allebei het ‘Pact van Praag’ ondertekend. Dit pact bestaat uit onderstaande acht punten waarmee de KNVB zich de komende jaren verder gaat inzetten voor de bevordering van diversiteit en inclusie binnen het voetbal.

  1. De KNVB zet de kracht van diversiteit en inclusie in als rode draad door de organisatie.
  2. De KNVB is een organisatie voor iedereen. Alle voetballiefhebbers moeten zich kunnen herkennen in waar we voor staan. De KNVB is een afspiegeling van haar leden en voor iedereen toegankelijk.
  3. Kans gelijkheid voor iedereen in het voetbal. Wij streven naar meer diversiteit in de bestuurskamer, in onze opleidingen en internationale posities in het voetbal. We beoordelen mensen uitsluitend op hun talenten en bieden iedereen kansen om zich te ontplooien.
  4. De KNVB reikt ieder jaar de MVP-Diversiteitsaward uit aan een persoon die zich uitzonderlijk heeft ingezet om het thema binnen het voetbal op de kaart te zetten.
  5. De KNVB vormt samen met de overheid een stringente, structurele en harde aanpak tegen discriminatie en uitsluiting in het voetbal.
  6. De KNVB faciliteert een constante dialoog met partners, voetballers, trainers, bestuurders, scheidsrechters, vrijwilligers en belangengroeperingen om samen de diversiteit en inclusie in het voetbal verder te bevorderen.
  7. De KNVB heeft een voorbeeldrol. We tonen aan wat ons verbindt in het voetbal en willen bruggen slaan tussen individuen, verenigingen en generaties.
  8. De KNVB ondersteunt verenigingen, voetballers en clubs die het thema diversiteit en inclusie willen omarmen.

Kwaliteit verhogen

Per vacature willen we altijd de beste kandidaat en dat kan alleen als al het beschikbare talent zich welkom voelt. Precies zoals op het voetbalveld ook het sterkste team wordt samengesteld

“Diversiteit en inclusiviteit verhogen de kwaliteit van een organisatie. Per vacature willen we altijd de beste kandidaat en dat kan alleen als al het beschikbare talent zich welkom voelt. Precies zoals op het voetbalveld ook het sterkste team wordt samengesteld. We kunnen in onze rol als bond bovendien betere keuzes maken als we completer zijn en alle verschillende inzichten in het voetbal goed kunnen meewegen. Een diverser personeelsbestand en inclusievere organisatie waren daarom al een tijd de wens binnen de KNVB, maar dit bereiken gaat niet vanzelf. Dat blijkt ook uit ervaringen van andere organisaties. Het vaststellen van zowel kwantitatieve als kwalitatieve doelstellingen en bijbehorende maatregelen is dan noodzakelijk. Hopelijk kunnen we met deze stap straks ook een voorbeeldfunctie vervullen voor andere organisaties in het voetbal en wellicht ook daarbuiten”, aldus de directie van de KNVB.

Medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond 

De directie heeft ingestemd met het voorstel dat het aandeel medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond moet toenemen van twee procent op dit moment naar veertien procent in 2030. Deze groei wordt gerealiseerd dankzij een aangepast wervings & selectiebeleid. Eén van de nieuwe maatregelen is om bij alle wervingsprocedures minimaal één kandidaat met een niet-westerse migratieachtergrond uit te nodigen voor een gesprek.

Besloten is dat in 2030 vrouwen twintig procent uitmaken van alle medewerkers op hogere posities (dit is nu dertien procent). Hierbij ligt de focus vooral op leidinggevende en/of invloedrijke posities.
Momenteel worden dertig procent van de totale functies binnen de KNVB door vrouwen bekleed.

Diversiteit onder docenten en deelnemers opleidingen 

Kirsten van de Ven is manager vrouwenvoetbal bij de KNVB. 

Bij de opleidingen is onderzoek gestart naar eventuele belemmeringen voor vrouwen en personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Op basis hiervan is begin 2021 een voorstel met verbeterpunten en kwantitatieve doelstellingen gereed, waarna de vervolgstappen worden bepaald om zo in lijn met het beleid ook hier meer diversiteit bij de docenten, scheidsrechters en trainers te bereiken.

In 2030 bestaat de directie van de KNVB (uitgaande van de huidige structuur met zeven personen) voor dertig procent uit vrouwen en heeft vijftien procent een niet-westerse migratieachtergrond. De directie zal met de toezichthouders bespreken dat gestreefd wordt naar een diverse top en dat deze wens opgenomen moet worden in de successieplanning van de KNVB.

Alle hierboven genoemde kwantitatieve doelstellingen worden gemonitord en tussentijds geëvalueerd. Indien nodig worden de inspanningen aangepast.

Toezichthouders en Algemene vergaderingen

Tijdens de Vergadering van Toezichthouders wordt dit onderwerp periodiek geagendeerd. Voorgesteld zal worden om het onderwerp Diversiteit & Inclusiviteit als portefeuille bij een van de toezichthouders onder te brengen. 

De doelstelling voor de Ledenraad (amateurvoetbal) wordt aangescherpt zodat toegewerkt kan worden naar een Ledenraad die een afspiegeling is van de achterban (in het verlengde van de motie diversiteit die in de vergadering van 20 juni 2020 door de ledenraad is aangenomen). De KNVB zal de algemene vergadering betaald voetbal (AVBV) aanmoedigen eveneens een diversere samenstelling na te streven. De leden beslissen over de samenstelling van deze organen.

Toezichthouders, de Ledenraad en AVBV, moeten toezien op het behalen van de doelstellingen 

Kwalitatieve doelstellingen

Meer diversiteit binnen de organisatie gaat niet zonder aandacht voor inclusief denken en handelen van alle betrokkenen. Dit zal daarom worden gestimuleerd met trainingen en workshops voor directie, leidinggevenden en alle overige medewerkers. Deze vinden allemaal in het lopende voetbalseizoen plaats.

Bedrijfsprocessen zijn onder de loep genomen om te kijken naar mogelijke verbeteringen zoals bijvoorbeeld de (fysieke) toegankelijkheid voor medewerkers en bezoekers met een beperking. Dit onderzoek krijgt in 2021 een vervolg. Daarna kunnen ook doelstellingen geformuleerd worden voor de groep mensen met een beperking.

Andere verbeteringen zijn voorzieningen zoals een stilteruimte, halal eten en aandacht voor uiteenlopende (feest)dagen, wat eraan bijdraagt dat alle medewerkers zich veilig en welkom voelen bij de KNVB, ongeacht gender, culturele achtergrond, religie of seksuele voorkeur.
Voor LHBTI-medewerkers is er inmiddels een persoonlijk aanspreekpunt.

Bij de KNVB werken bijna 515 personen met een vast of tijdelijk dienstverband en 420 oproepkrachten. De bond heeft bijna 1,2 miljoen leden, waaronder ruim 160.000 vrouwen. 

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen