Beoordelingen KNVB (assistent-)scheidsrechters

Veel (assistent-)scheidsrechters worden gedurende het voetbalseizoen meerdere malen gerapporteerd. Het aantal rapporten is afhankelijk van de groep waarin de (assistent-) scheidsrechter functioneert.

Mede op basis van de eindranglijst – grotendeels opgemaakt uit alle beoordelingsrapporten – kan een scheidsrechter in een hogere groep worden ingedeeld, in dezelfde groep blijven, dan wel in een lagere groep worden geplaatst.

Rapporteur

De rapporteur vult het beoordelingsformulier per onderdeel in. De vragen, gericht op competenties, worden door de rapporteur beantwoord op een 5-puntsschaal (zeer laag tot zeer hoog). De rapporteur geeft geen cijfer. Dit wordt achteraf automatisch berekend. De rapporteur van assistent-scheidsrechters geven aan 6 competenties een score. (4 slecht tot 10 uitstekend). Automatisch wordt het eindcijfer berekend.

De rapporteur vult het beoordelingsformulier per onderdeel in.

Bezwaarschrift

Indien een (assistent-)scheidsrechter het niet eens is met het rapport van de rapporteur, kan hij/zij uitsluitend via het hiervoor beschikbare formulier bezwaar maken bij de bezwarencommissie. Dit formulier is te vinden in de bijlagen.

De bezwarencommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden, waarvan één lid als voorzitter en twee overige leden. Als een lid van de bezwarencommissie in welke vorm dan ook bij de wedstrijd is betrokken, wordt hij vervangen door een lid uit een andere districtsbezwarencommissie. De bezwarencommissie wordt bijgestaan door een medewerker arbitrage in de rol van secretaris.

Beroepschrift

Het beroep kan alleen gaan over een door de bezwarencommissie gemaakte procedurele fout

Het is voor de (assistent-)scheidsrechter mogelijk om tegen een uitspraak van de bezwarencommissie in beroep te gaan. Het beroep kan alleen gaan over een door de bezwarencommissie gemaakte procedurele fout. Hieronder wordt verstaan: het door de bezwarencommissie verkeerd toepassen of verkeerd interpreteren van hetgeen in het Handboek Arbitrage, hoofdstuk 4.1 vermeld staat, dan wel het niet doen van een uitspraak door de bezwarencommissie op één of meerdere in het bezwaarschrift genoemde bezwaarpunten.

In het laatste geval hanteert de beroepscommissie uitsluitend de door de (assistent-)scheidsrechter in het bezwaarschrift genoemde argumenten en de eventueel hierbij aangeleverde beelden. Het is niet mogelijk in beroep een nieuwe en of gewijzigde motivering en of nieuwe beelden in te dienen.

Downloads


Terug naar boven