Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Voorjaarsvergadering ledenraad amateurvoetbal 2021

KNVB Media
KNVB Media
19 juni, 15:38

De ledenraadsvergadering kon weer fysiek in Zeist gehouden worden - Foto: KNVB Media

De ledenraadsleden van het amateurvoetbal zijn zaterdagochtend 19 juni bijeengekomen voor de voorjaarsvergadering in Zeist. Wederom een vergadering die deels in het teken stond van de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het amateurvoetbal.

Was de vergadering van de ledenraad in december nog digitaal, nu kon de vergadering dankzij de versoepelingen weer fysiek gehouden worden. Uiteraard met in achtneming van de geldende coronavoorschriften.

Community Eén Tweetje

De Community Eén Tweetje werd door de Dutch Interactive Awards uitgeroepen tot de beste community van 2021

Corona heeft ervoor gezorgd dat het grootste deel van het voetbalseizoen geen tot weinig voetbalactiviteiten mogelijk waren. Ondanks de beperkingen is er het afgelopen seizoen alles aan gedaan om verenigingen en voetballers te blijven (ver)binden. In de vergadering is nog eens stilgestaan bij een aantal van die initiatieven. Zo startte de KNVB met ‘Schoolvoetbal in de klas’, waaraan 5.000 klassen en 150.000 kinderen deelnamen. In maart begon de campagne ‘Ga voetballen als Oranje’, waarmee de KNVB samen met Snelle, het Nederlands elftal en de OranjeLeeuwinnen kinderen motiveerde te (her)ontdekken hoe leuk voetbal is op een Oranjefestival bij een amateurvereniging in de buurt. In de maanden april, mei en juni werden honderden Oranjefestivals georganiseerd. En een mooi succes in dit bijzondere jaar: de Community Eén Tweetje werd door de Dutch Interactive Awards uitgeroepen tot de beste community van 2021. Eén Tweetje is hét digitale platform waar bestuurders van voetbalverenigingen elkaar helpen en inspireren. Juist in coronatijd bleek dit platform een schot in de roos.  

Het seizoen werd afgesloten met een prachtige Nationale Voetbaldag, met 550 deelnemende verenigingen en ruim 100.000 betrokkenen. Ook kon er na lange tijd wachten toch gestart worden met de KNVB Regiocup, waardoor bijna 29.000 jeugdteams weer wedstrijden konden spelen tegen teams van andere verenigingen. Nu gaat het vizier op 2021/’22, een nieuw seizoen waarvan we natuurlijk allemaal hopen dat we weer gewoon lekker kunnen voetballen.

Seizoensplan 2021/’22

We kijken vooruit naar het seizoen 2021/’22 met een optimistische, maar ook realistische blik. Onze ambities blijven dezelfde, maar de actuele situatie als gevolg van Covid 19 dwingt tot keuzes. Zowel op het gebied van de inzet van medewerkers, als daar waar het activiteiten betreft. In onze ‘operatie’ organiseren we zaken zo strak mogelijk. Daarnaast hebben we het aantal nieuwe activiteiten beperkt. In het seizoensplan 2021/’22, een doorvertaling van het KNVB-brede Strategisch Plan 2018 – 2022, worden de prioriteiten voor het komende seizoen benoemd, waaronder het optimaliseren van de meidenteams O13 tot en met O19, de daadwerkelijk start van ‘Alle jeugdtrainers in de basis’, een plan voor meer instroom van nieuwe scheidsrechters bij verenigingen en de KNVB, en het testen van alternatieve competitievormen voor junioren en (jong)volwassenen. Bekijk hieronder het volledige seizoensplan 2021/’22.

Begroting amateurvoetbal

Belangrijk onderdeel van de voorjaarsvergadering van de ledenraad is – net als bij algemene ledenvergaderingen van amateurclubs – het vaststellen van de begroting. De basis voor de begroting vormt het genoemde seizoensplan. Gelet op de huidige situatie was de vertaling daarvan in de begroting deze keer extra van belang. De coronacrisis heeft financiële gevolgen voor zowel de voetbalverenigingen als de KNVB. Die voelden we dit seizoen, maar zullen we ook volgende seizoen zeker merken. Daarbij is het zoeken naar de balans tussen zuinig omgaan met het geld en tegelijkertijd blijven investeren in die projecten en activiteiten die het voetbalaanbod beter maken en het voetbalplezier groter. Want als we volgend seizoen weer mogen, moeten we er klaar voor zijn. Het bestuur amateurvoetbal heeft een conservatieve begroting voorgelegd die een tekort laat zien van ongeveer een miljoen euro. Dat tekort kan worden opgevangen vanuit het weerstandsvermogen van de KNVB. In het proces van het opstellen is de Raad van Toezicht amateurvoetbal nauw betrokken. De RvT keurde de begroting eerder al goed. De ledenraad heeft vanuit zijn positie nog een groot aantal vragen gesteld en daarbij vooral gefocust op de vraag of voldoende veiligheidsmarges in acht zijn genomen. Het bestuur heeft de vragen naar tevredenheid kunnen beantwoorden.

De uitstroom van (jeugd)leden bij voetbalverenigingen beperken en de instroom vergroten is cruciaal

Naast een aantal gerichte investeringen die rechtstreeks bijdragen aan het verbeteren van het voetbalaanbod in de breedte, zal komend seizoen ook volop aandacht zijn voor de aantrekkelijkheid van voetbal voor de jeugd. De uitstroom van (jeugd)leden bij voetbalverenigingen beperken en de instroom vergroten is cruciaal. Zeker nu het effect van corona kan zijn dat de instroom achter blijft bij voorgaande seizoenen. Daarop wordt dan ook geïnvesteerd. Daarnaast doen we een weloverwogen investering in Sportlink. Dit product is van groot belang voor de core business van de KNVB en de organisatie van het voetbal. Sportlink is voor clubs een belangrijke tool voor een goed georganiseerde administratie. Komend seizoen wordt Sportlink zo geoptimaliseerd dat het systeem klaar is voor de toekomst en veel beter in kan spelen op de wensen en behoeften van leden en verenigingen. Het uitstellen van deze investering zou in de toekomst kunnen leiden tot hogere kosten.

Tijdens de voorjaarsvergadering heeft de ledenraad de voorgelegde begroting vastgesteld.

De uitstroom van (jeugd)leden bij voetbalverenigingen beperken en de instroom vergroten is cruciaal.

Brede aanpak competitiepiramide amateurvoetbal

Tijdens de voorjaarsvergadering werd de visie op de voetbalpiramide voor standaardteams voorgelegd aan de ledenraad. Met de visie wordt de basis gelegd voor modernisering van de competitiepiramide. De nadruk ligt daarbij in eerste instantie op de standaardteams. In deze visie staan de belangrijkste problemen en aandachtspunten benoemt die aangepakt moeten worden. Mede op verzoek van de ledenraad wordt de link naar de piramide van de reserveteams uit de a-categorie niet vergeten. De problemen, maar ook de oplossingen lijken erg op elkaar.

De ledenraad stemde in met de visie. Aan de hand van de visie en de analyse werkt de KNVB verschillende scenario’s uit voor aanpassingen in de competitiepiramide, die worden in de najaarsvergadering voorgelegd aan de ledenraad. In het proces daarnaartoe gaat gebruik worden gemaakt van zogenaamde ‘focusgroepen’: groepen van verenigingsbestuurders, spelers en trainers. Ook zal gesproken worden met andere personen en organisaties die onze plannen sterker kunnen maken.

Dat de visie op de agenda stond vloeide voort uit eerdere besluitvorming in de ledenraad. De ledenraad is ook tussentijds betrokken bij de ontwikkeling van de visie. Het eerder al genomen besluit met ingang van seizoen 2022/’23 het zogenaamde ‘horizontaal overstappen’ mogelijk te maken sluit aan op de nu vastgestelde visie.

Wijziging trainerslicenties

Bij de invoering van de nieuwe competitiestructuur voor de top jeugdcompetitie met ingang van 2020/’21 is gekeken welke trainerslicenties voor welke klassen/divisies vereist zouden moeten zijn. In de praktijk is gebleken dat deze eisen moeten worden aangepast c.q. versoepeld. De ledenraad is geïnformeerd over de voorgestelde reglementswijzigingen die in de bondsvergadering bekrachtigd dienen te worden. De ledenraad kon zich vinden in de wijzigingen. In eerdere fase was vanuit de ledenraad verzocht scherp te kijken naar de belasting die de eisen met zich meebrachten voor amateurclubs. Met de versoepelingen wordt enerzijds nog steeds invulling gegeven aan de doelstelling dat op top(jeugd)niveau spelers goed opgeleide trainers verdienen aan anderzijds toch ook rekening gehouden met de belasting voor verenigingen. 

Nationaal opleidingsvergoedingensysteem

Als een jeugdspeler na zijn voetbalopleiding een contract tekent bij een club, hebben in sommige gevallen de amateurclubs waarbij die speler in de jeugd uitkwam recht op een opleidingsvergoeding. Dat is uiteraard gebonden aan regels en voorwaarden.

In de najaarsvergadering heeft de ledenraad het standpunt ingenomen dat het niet moet uitmaken of die jeugdspeler een contract tekent bij een betaald voetbalclub of een amateurclub. Door de bondsvergadering (waarin amateurvoetbal en betaald voetbal samen komen) is daarna besloten om een werkgroep de opdracht te geven te komen met voorstellen in welke situatie en onder welke voorwaarden een opleidingsvergoeding moet worden betaald.

De ledenraad kon zich vinden in de voorstellen van de werkgroep. Definitieve besluitvorming vindt plaats op de bondsvergadering die 24 juni zal plaatsvinden.   

Wijziging reglementen

Er stonden zoals gebruikelijk verschillende reglementswijzigingen op de agenda. De meeste werden bekrachtigd door de ledenraad. Ten aanzien van de wijziging om de functie van consul af te schaffen werd door de ledenraad verzocht die aanpassing aan te houden. Daarom wordt die wijziging (nu) niet doorgevoerd.

Eriksen

Tijdens de vergadering werd ook nog stilgestaan bij het onwel worden van Christian Eriksen tijdens de EK-wedstrijd Denemarken – Finland. De ledenraad deed de oproep aan het bestuur naar aanleiding van het voorval nog eens goed te kijken naar regels en de wijze waarop we daarmee omgaan als er zich soortgelijke situaties voordoen in het Nederlandse (amateur)voetbal. Het ging er de ledenraad met name om dat de Deense nationale ploeg zich op het EK achteraf realiseerde liever niet direct verder gespeeld te hebben. Ook in het amateurvoetbal worden mensen soms onwel en komen soms zelfs daardoor te overlijden. Over het algemeen wordt dan door clubs, scheidsrechters en spelers de goede beslissingen genomen. Maar uiteraard is het mede naar aanleiding van de situatie met Christian Eriksen goed om nog eens naar de huidige processen en procedures te kijken.

Over de ledenraad

De ledenraad amateurvoetbal is vergelijkbaar met de algemene vergadering van verenigingen. Tijdens de ledenraadsvergaderingen, die twee keer per jaar wordt gehouden, wordt er door 30 vertegenwoordigers uit het amateurvoetbal gesproken over diverse onderwerpen die van belang zijn voor het amateurvoetbal en worden er beslissingen genomen namens alle amateurvoetballeden in Nederland. De ledenraad staat dicht bij de verenigingen, en ledenraadsleden worden ook door hen gekozen. Kijk voor meer informatie op

KNVB Ledenraad KNVB Ledenraad Lees hier meer over de KNVB Ledenraad.


Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen