Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Verslag najaarsvergadering ledenraad amateurvoetbal

KNVB Media
KNVB Media
30 november 2019, 15:14

In de ledenraad amateurvoetbal is zaterdagochtend onder andere gesproken over de competitiestructuur jeugdvoetbal. - Foto: KNVB Media

De ledenraadsleden van het amateurvoetbal zijn zaterdagochtend bijeengekomen voor de najaarsvergadering in Zeist. Er is onder andere gesproken over het optimaliseren van de voetbalpiramide en de competitiestructuur jeugdvoetbal , en over het bestemmen van het positief financieel resultaat. Albert van Wijk is herbenoemd als lid van de raad van toezicht amateurvoetbal.

Aanvalsplan tegen racisme in het voetbal

Bij de opening van de vergadering is eerst stilgestaan bij het gezamenlijk aanvalsplan dat op 31 januari gereed moet zijn om racisme in het voetbal te bestrijden. Dit plan werd donderdag 28 november gepresenteerd na overleg tussen minister-president Rutte, minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en de KNVB-directeuren Gudde (betaald voetbal) en Van der Zee (amateurvoetbal). 

Het plan gaat onder meer bestaan uit strengere straffen, de inzet van slimme camera’s, een app voor anoniem melden, een meldplicht bij stadionverboden en meer ondersteuning voor clubs. 

Optimaliseren voetbalpiramide en competitiestructuur jeugdvoetbal

Nederland geldt in de rest van de wereld als een ‘groot’ voetballand en als één van de betere opleidingslanden. We hebben de ambitie om die status tot in lengte van jaren te waarborgen. Dat heeft ertoe geleid dat we in samenspraak met de clubs uit het betaald voetbal en met vertegenwoordigers uit het amateurvoetbal zijn gekomen tot voorstellen ter optimalisatie van de voetbalpiramide en de competitiestructuur jeugdvoetbal. Enkele concrete voorstellen zijn: 

 • Geen promotie-/degradatieregeling voor eerste teams tussen de Eerste en Tweede Divisie voor de termijn van drie seizoenen (t/m seizoen 2022/’23).
 • Met ingang van het seizoen 2020/’21 spelen er in de Derde Divisie geen beloftenteams. In de Eerste en Tweede Divisie blijft het aantal beloftenteams ongewijzigd (resp. 4 en 2 teams).
 • Invoeren competitie onder 21 jaar en onder 23 jaar.
 • En een herstructurering van de top jeugdcompetities.

Alle voorstellen zijn zaterdagochtend uitgebreid besproken met de ledenraad. Zodoende is de ledenraadsleden voldoende tijd en ruimte geboden om hun oordeel te vormen over de voorstellen.  Besluitvorming over de voorstellen vindt plaats tijdens de Bondsvergadering van 16 december 2020.

Tot en met seizoen 2022/'23 is er geen promotie/degradatieregeling tussen clubs uit de Eerste en Tweede Divisie. 

Bestemming van positief financieel resultaat 

De sectie amateurvoetbal van de KNVB heeft een goed seizoen achter de rug. De financiële situatie is stabiel en gezond; het seizoen is afgesloten met een positief resultaat. Eerder deze maand werd tijdens de bijeenkomst financiën met de ledenraad gesproken over het bestemmen van het resultaat. De directie heeft voorgesteld om het resultaat van seizoen 2018/’19 te bestemmen aan Voetlab en de Elektronische LeerOmgeving voor KNVB-opleidingen. 

De financiële situatie is stabiel en gezond; het seizoen is afgesloten met een positief resultaat.

De ledenraad heeft vanochtend ingestemd met die voorstellen. Bij het uitwerken van de initiatieven rondom van Voetlab hebben we nogmaals benadrukt onze clubs goed te betrekken. Ook is afgesproken om extra aandacht te besteden aan arbitrage. Dat wordt opgepakt bij het opstellen van de begroting voor het volgend seizoen.

Planning landelijke verkiezingen ledenraad 2021

De huidige ledenraad is met ingang van 1 januari 2019 gekozen voor een periode van – in principe – drie jaar. Met het oog op een goed verloop van de volgende landelijke verkiezingen is vroegtijdig een planning opgesteld. Daarbij is rekening gehouden met de verbeterpunten ten aanzien van de verkiezingen die een jaar geleden hebben plaatsgevonden:

 • Helder proces met helder tijdpad
 • Tijdigheid
 • Duidelijke planning en positionering van ledenraad omtrent vaststellen profiel en protocol.
 • Meer en betere informatievoorziening.

De huidige ledenraad is met ingang van 1 januari 2019 gekozen voor - in principe - drie jaar.

Albert van Wijk herbenoemd 

Albert van Wijk is in 2014 voor het eerst benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Hij heeft aangegeven graag beschikbaar te zijn voor herbenoeming voor nieuwe termijn van 3 jaar. Gelet op de maximale zittingstermijn van 12 jaar is herbenoeming mogelijk. 

Reglementair is bepaald dat in geval van herbenoemingen van leden van de raad van toezicht geschieden op voordacht van een door de ledenraad amateurvoetbal ingestelde voordrachtscommissie. Vanuit de ledenraad hebben daarin zitting Ingrid Kloosterman en Jos Blatter. De herbenoeming werd vandaag bekrachtigd door de ledenraad.

Betalen in het amateurvoetbal

Door het gebruik van geregistreerde contracten (contractspelers) en niet-geregistreerde contracten (amateurspelers met niet-geregistreerd contract) is er sprake van rechtsongelijkheid. Een nieuw gevormde werkgroep heeft zich hierover gebogen en is van mening dat het voor amateurspelers niet langer zou moeten worden toegestaan om te voetballen (en trainen) onder een niet-geregistreerd contract. Door de werkgroep wordt samengevat het volgende voorgesteld:

 • Niet meer toe te staan dat een actieve amateur een (niet door de KNVB geregistreerde) (arbeids)overeenkomst sluit ingevolge waarvan hij/zij voor zijn/haar deelname aan wedstrijden en/of trainingen, een vergoeding ontvangt meer dan de ingevolge de regelgeving (Reglement Amateurbepalingen) toegestane onkostenvergoedingen. Actieve amateurs mogen van de club of een derde slechts een daadwerkelijke onkostenvergoeding ontvangen.
 • Voor de contractspeler geen minimum arbeidsomvang meer voor te schrijven in de regelgeving van de KNVB. Wel is het van belang dat de clubs en speler goed op de hoogte zijn van de wetgeving inzake (o.a.) de arbeidsomvang. Daarom zal worden zorggedragen voor goede voorlichting dienaangaande.
 • De systematiek van opleidingsvergoedingen aan te passen.

Nederland geldt in de rest van de wereld als een ‘groot’ voetballand en als één van de betere opleidingslanden.

Over de Ledenraad

De ledenraad amateurvoetbal is vergelijkbaar met de algemene vergadering van verenigingen. Tijdens de ledenraadsvergaderingen, die twee keer per jaar wordt gehouden, wordt er door 30 vertegenwoordigers uit het amateurvoetbal gesproken over diverse onderwerpen die van belang zijn voor het amateurvoetbal en worden er beslissingen genomen namens alle amateurvoetballeden in Nederland. De ledenraad staat dicht bij de verenigingen, en ledenraadsleden worden ook door hen gekozen.

Ledenraad amateurvoetbal Ledenraad amateurvoetbal Ga naar meer informatie over de ledenraad en haar leden.

Contactinformatie KNVB Campus

Kom alles te weten over een bezoek aan de KNVB Campus

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen