Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Algemene voorwaarden

Lees hieronder de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de KNVB Voetbalkampen.

ALGEMENE VOORWAARDEN KNVB VOETBALKAMPEN

Artikel 1 – Definities In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, die zijn te raadplegen via de website van KNVB Voetbalkampen, wordt verstaan onder:  

 • Aanmelder: de natuurlijke persoon die namens een Deelnemer een Overeenkomst aangaat en daartoe (wettelijk) bevoegd is.
 •  Aanmelding(en): de inschrijving(en) voor deelname aan een KNVB Voetbalkamp.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die ten tijde van een KNVB Voetbalkamp ten minste 8 jaar oud is en die in gevolge de Overeenkomst is aangemeld voor een KNVB Voetbalkamp.
 • KNVB Voetbalkamp: een door KNVB Voetbalkampen georganiseerd dagkamp dan wel slaapkamp zoals nader gedefinieerd bij het aanbod van KNVB Voetbalkampen op de Website en het inschrijfformulier.
 • KNVB Voetbalkampen: Tribe Voetbalkampen B.V. handelend onder de naam KNVB Voetbalkampen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66158613.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen KNVB Voetbalkampen en Aanmelder ter zake van deelname door Deelnemer aan een KNVB Voetbalkamp.
 • Website: de website van KNVB Voetbalkampen zijnde de url: knvbvoetbalkampen.nl.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door KNVB Voetbalkampen gedane aanbiedingen en/of Overeenkomsten.
 2. KNVB Voetbalkampen stemt uitdrukkelijk niet in met de toepasselijkheid van enige algemene (en/of specifieke) voorwaarden en/of bedingen van de Aanmelder en/of de Deelnemer.
 3. Niet-toepasselijkheid en/of afwijkingen van dan wel aanvullingen in welke vorm dan ook op de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst gelden slechts indien KNVB Voetbalkampen daarmee uitdrukkelijk schriftelijk vooraf heeft ingestemd.
 4. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in de Algemene Voorwaarden en bepalingen in de Overeenkomst prevaleren de laatste.
 5. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden en/of van de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst niet aan. Ter vervanging van de nietige bepaling zal een nieuwe bepaling worden vastgesteld, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de strekking van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 6. KNVB Voetbalkampen is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3 – Aanmelding

 1.  Aanmelding kan uitsluitend geschieden door tijdige digitale inzending van het daartoe bestemde inschrijfformulier dat is te vinden via de Website
 2. Door het tijdig inzenden van het inschrijfformulier als genoemd in lid 1 van dit artikel wordt Deelnemer aangemeld voor deelname aan het KNVB Voetbalkamp dat door de Aanmelder en Deelnemer op het inschrijfformulier is aangegeven, tenzij voor Aanmelding het maximale aantal deelnemers voor het betreffende KNVB Voetbalkamp reeds is bereikt.
 3. Te gelijker tijd met de Aanmelding ontvangt de Aanmelder informatie over het digitaal te betalen bedrag en de wijze van betalen hiervan; na ontvangst van de betreffende betaling is de Aanmelding compleet en komt de Overeenkomst tot stand.
 4. Aanmelder en Deelnemer zijn verplicht om alle voor de uitoefening van de Overeenkomst relevante omstandigheden waaronder, maar niet beperkt tot, persoonlijke voorkeuren, medicijngebruik, dieetwensen en allergieën, bij Aanmelding schriftelijk mede te delen aan KNVB Voetbalkampen.
 5. Een KNVB Voetbalkamp is optimaal geschikt voor kinderen tussen de leeftijd van 8 en 15 jaar. Bij een afwijkende leeftijd kan de Aanmelder contact opnemen met KNVB Voetbalkampen om te bezien of de Deelnemer alsnog kan/wil aansluiten; KNVB Voetbalkampen heeft hierin een doorslaggevende stem.
 6. Aanmeldingen worden door KNVB Voetbalkampen geregistreerd op volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier.
 7. Na ontvangst van de betaling van het betreffende bedrag, ontvangt de Aanmelder een eticket/ bevestiging van inschrijving.
 8. Na het bereiken van het maximale aantal Deelnemers voor het betreffende KNVB Voetbalkamp, geeft de Website aan dat dit betreffende KNVB Voetbalkamp is “uitverkocht” en kunnen er derhalve geen Aanmeldingen meer voor dit betreffende KNVB Voetbalkamp worden verricht.

Artikel 4 – Betaling

 1. De kosten en de wijze van betalen voor deelname aan een KNVB Voetbalkamp staan vermeld op de Website en het inschrijfformulier.
 2. Indien betaling van de verschuldigde kosten niet tijdig is ontvangen, wordt de Aanmelding ongedaan gemaakt en komt er geen Overeenkomst tot stand.

Artikel 5 – Korting

 1. Kortingscodes kunnen niet worden ingewisseld tegen contanten.
 2. Kortingscodes kunnen niet worden gecumuleerd.

Artikel 6 – Annulering, wijziging en beëindiging

 1. Een Aanmelding is voor de Aanmelder onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van een stand gekomen Overeenkomst wijzigingen aan te brengen of deze te annuleren, behoudens het bepaalde in dit artikel. Het herroepingsrecht volgens de richtlijn 2011/83/EU is niet van toepassing. Annulering van een Overeenkomst is alleen mogelijk op grond van een ten tijde van de Aanmelding afgenomen annuleringsverzekering met Mandema & Partners (Den Haag) onder de betreffende voorwaarden (zie: www.ticketsite.nl/annuleringsverzekering). Annuleringen dienen te allen tijde door de Aanmelder rechtstreeks te worden ingediend bij Mandema & Partners.
 2. KNVB Voetbalkampen is gerechtigd een KNVB Voetbalkamp uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het betreffende KNVB Voetbalkamp bij onvoldoende Aanmeldingen of overige zwaarwegende omstandigheden te annuleren en Deelnemer deelname aan een alternatief KNVB Voetbalkamp aan te bieden. Indien Deelnemer geen gebruik wenst te maken van het aanbod, zal KNVB Voetbalkampen een eventuele ontvangen betaling van Aanmelder restitueren.
 3. Door het voortijdig beëindigen van deelname door de Deelnemer aan een KNVB Voetbalkamp ontstaat geen recht op restitutie van - een deel van - de betaling voor deelname aan het betreffende KNVB Voetbalkamp tenzij er ten tijde van de Aanmelding een annuleringsverzekering is afgesloten als vermeld in artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden, op grond waarvan al dan niet een uitkering plaatsvindt onder de vigerende polis voorwaarden.

Artikel 7 – Spelregels

 1. Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van KNVB Voetbalkampen ter bevordering van een goede uitoefening van de Overeenkomst.
 2. Het dragen van de van KNVB Voetbalkampen verkregen kleding ten behoeve van een KNVB Voetbalkamp door Deelnemer is verplicht.
 3. Een Deelnemer die hinder en/of overlast veroorzaakt of kan veroorzaken, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst met die Deelnemer of met andere Deelnemers door KNVB Voetbalkampen in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door KNVB Voetbalkampen van - verdere deelname aan - het kamp worden uitgesloten, zonder dat het recht op restitutie van - een deel van - de betaling voor deelname aan het betreffende KNVB Voetbalkamp ontstaat.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid KNVB Voetbalkampen

 1. KNVB Voetbalkampen sluit - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van KNVB Voetbalkampen - iedere aansprakelijkheid voor schade aan zaken, bagage en/of ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan KNVB Voetbalkampen, als gevolg van diefstal, verlies en/of beschadiging uit.
 2. Deelname aan een KNVB Voetbalkamp - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van KNVB Voetbalkampen - is geheel voor eigen risico. KNVB Voetbalkampen sluit alle aansprakelijkheid als gevolg van letsel, blessures, lichamelijke klachten of ongemakken in de meeste brede zin van het woord, die zijn ontstaan tijdens of als gevolg van een KNVB Voetbalkamp, volledig uit en is op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten noch restitutie van de kosten van deelname.
 3. De teksten, foto’s en mogelijke video’s op de Website beschrijven zo goed en nauwkeurig mogelijk wat een KNVB Voetbalkamp inhoudt. Ondanks deze zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van een KNVB Voetbalkamp, bindt deze weergave KNVB Voetbalkampen niet. Mogelijke afwijkingen hiervan - om wat voor redenen dan ook - zijn dan ook mogelijk.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid Aanmelder

 1. Aanmelder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor KNVB Voetbalkampen en/of een derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Deelnemer, niet-naleving van de spelregels in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden hieronder begrepen.
 2. Aanmelder zal KNVB Voetbalkampen volledig vrijwaren tegen aanspraken van een derde tot vergoeding van schade welke voortvloeit uit en/of verband houdt met het gebruik tijdens een KNVB Voetbalkamp van faciliteiten en/of diensten door Deelnemer ingevolge de Overeenkomst.

Artikel 10 – Geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s)

 1. Aanmelder en Deelnemer stemmen ermee in dat tijdens of rondom het KNVB Voetbalkamp waaraan Deelnemer deelneemt een of meer geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s) worden gemaakt met daarop de herkenbare afbeelding van Aanmelder en/of Deelnemer en dat deze geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s) door de KNVB, Tribe Sports Group B.V. en/of KNVB Voetbalkampen mogen worden gebruikt voor alle doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot redactionele, commerciële en/of promotionele doeleinden.
 2. Aanmelder en Deelnemer dragen onvoorwaardelijk alle rechten, die hij/zij op de in lid 1 van dit artikel genoemde geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s) zou(den) kunnen doen gelden, over aan KNVB, Tribe Sports Group B.V. en KNVB Voetbalkampen.
 3. Aanmelder en Deelnemer doen afstand van zijn/haar bevoegdheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn/haar portret voor welk doeleinde dan ook.
 4. Indien Aanmelder en/of Deelnemer niet instemmen/instemt met het maken en het gebruiken van de geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s) als bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan dienen/dient Aanmelder en/of Deelnemer KNVB Voetbalkampen hiervan voorafgaand aan het betreffende KNVB Voetbalkamp schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Artikel 11 – Privacy 

 1. Aanmelder en Deelnemer stemmen ermee in dat (persoons)gegevens die Aanmelder respectievelijk Deelnemer verstrekt aan KNVB Voetbalkampen mogen worden gebruikt voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de Overeenkomst en aanverwante doeleinden waaronder maar niet beperkt tot redactionele, commerciële en/of promotionele doeleinden rondom een KNVB Voetbalkamp, analysedoeleinden en het doen van gerichte aanbiedingen. Tevens stemmen Aanmelder en Deelnemer ermee in dat (persoons)gegevens voor dezelfde doeleinden mogen worden verstrekt aan derden.
 2. Aanmelder respectievelijk Deelnemer heeft het recht om door KNVB Voetbalkampen verwerkte (persoons)gegevens van Aanmelder respectievelijk Deelnemer in te zien.
 3. Op schriftelijk verzoek van Aanmelder en/of Deelnemer zullen de door KNVB Voetbalkampen verwerkte (persoons)gegevens van Aanmelder respectievelijk Deelnemer worden verwijderd uit de bestanden van KNVB Voetbalkampen.

Artikel 12 – Slotbepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Laatste nieuws