Veelgestelde vragen

Hieronder een overzicht met veelgestelde vragen over het thema wedstrijdzaken.

Veelgestelde vragen Wedstrijdzaken-appOp deze pagina vind je veelgestelde vragen en contactgegevens voor het stellen van vragen rondom de Wedstrijdzaken-app

Tuchtzaken

Wat zijn de consequenties van twee keer geel?

Een speler die wegens twee keer geel de rode kaart heeft gekregen is niet automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd uitgesloten in het veldvoetbal. De automatische uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd volgt alleen op een directe rode kaart.
 
In het zaalvoetbal is een speler die wegens twee keer geel de rode kaart heeft gekregen wel automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd uitgesloten in de eerste divisie en de eredivisie.

Indien er sprake is van een uitsluiting ingevolge de registratieregeling ontvangen de speler en diens vereniging hierover altijd bericht. 

Wanneer mag een speler weer spelen na een directe rode kaart?

Een speler of wisselspeler die vóór, tijdens of na een officiële wedstrijd een directe rode kaart heeft gekregen, mag automatisch niet meespelen, in enig team van zijn/haar vereniging totdat het team waarin de directe rode kaart is opgelopen de eerstvolgende officiële wedstrijd heeft gespeeld.

Heeft de speler na de eerstvolgende gespeelde officiële wedstrijd nog geen uitspraak van de tuchtcommissie ontvangen, dan is meespelen weer toegestaan. Wanneer de tuchtcommissie in haar uitspraak meer dan één wedstrijd uitsluiting oplegt, zal de wedstrijd die de speler uitgesloten is geweest als gevolg van de directe rode kaartregeling op het totaal van de straf in mindering mogen worden gebracht. In de uitspraak van de tuchtcommissie wordt dit ook vermeld.

Geldt de directe rode kaartregeling ook voor bijvoorbeeld een trainer of leider?

De directe rode kaartregeling is alleen van toepassing op (wissel)spelers die tijdens de wedstrijd op het veld staan of op de bank zitten. De regeling is dus niet van toepassing op functionarissen (trainer, leider, verzorger etc.) op de bank.

Het is voor een scheidsrechter wel mogelijk om een gele of rode kaart te geven aan functionarissen op de bank. Dit wordt door de scheidsrechter op het wedstrijdformulier vermeld door de optie ‘wegzenden teamofficial’ te kiezen en vervolgens de specificatievragen te beantwoorden.

Worden gele kaarten van bekerwedstrijden ook meegeteld voor competitiewedstrijden?

Voor competitiewedstrijden en wedstrijden in de bekercompetitie bestaan aparte registratiesystemen waarin gele kaarten worden geregistreerd.

Wanneer in één van beide systemen meer dan drie gele kaarten zijn geregistreerd, geldt de uitsluiting die daarop volgt voor een officiële wedstrijd in één van beide competities.

Wanneer een speler in bijvoorbeeld een bekerwedstrijd zijn/haar vierde gele kaart van de bekercompetitie ontvangt, volgt er dus een uitsluiting die van toepassing is op de eerstvolgende officiële wedstrijd. Het maakt dan niet uit of dit een competitie- of een bekerwedstrijd is.

Mag ik dezelfde dag nog voor ander team uitkomen als ik mijn straf voor direct rood 's ochtends uitgezeten heb?

Een uitsluiting (als gevolg van de directe rode kaart regeling) geldt tot en met de gehele dag waarop het team waar de rode kaart is opgelopen de eerstvolgende officiële wedstrijd heeft gespeeld.
 
Dit houdt in dat een (wissel)speler niet ’s ochtends met een ander elftal mag meespelen als de wedstrijd van zijn/haar eigen elftal pas ’s middags plaatsvindt. Ook is het niet mogelijk ’s middags met een ander elftal mee te spelen als het eigen team van de (wissel)speler die ochtend de eerstvolgende officiële wedstrijd heeft gespeeld.

Wat betekent het als een trainer een functieontzegging heeft gekregen?

Ontzegging van het recht om één of meerdere functies te mogen uitoefenen kan alleen worden opgelegd naar aanleiding van een overtreding begaan in de uitoefening van een functie. In haar uitspraak bepaalt de tuchtcommissie welke functies worden ontzegd en voor welke periode of voor hoeveel officiële wedstrijden deze ontzegging geldt. In deze periode - of gedurende het genoemde aantal wedstrijden - is het niet toegestaan om de functie van trainer bij een ander team uit te oefenen.

Mag een speler die een uitsluiting heeft wel een andere functie bij de wedstrijd uitoefenen?

Een uitsluiting heeft alleen betrekking op het als speler niet mogen meespelen in officiële wedstrijden. Andere functies, bijvoorbeeld als trainer of als assistent-scheidsrechter, mogen gewoon worden uitgeoefend.

Mag een speler die is uitgesloten meedoen in het restant van een eerder gestaakte wedstrijd?

Een speler die is uitgesloten van deelname aan competitie- en/of bekerwedstrijden mag wel meedoen aan het restant van een gestaakte wedstrijd dat in zijn uitsluitingsperiode wordt gespeeld, wanneer hij/zij ook de oorspronkelijke wedstrijd had mogen spelen.

Verder geldt in het algemeen voor het uitspelen van een restant dat het niet noodzakelijk is dat weer dezelfde spelers worden opgesteld. Wel dienen alle spelers speelgerechtigd te zijn. Een speler die in het gespeelde gedeelte van een gestaakte wedstrijd uit het veld is gestuurd, mag niet deelnemen aan het restant, ook al heeft hij/zij de straf voor de directe rode kaart al uitgezeten.

Spelers die zijn gewisseld in het gespeelde gedeelte van een gestaakte wedstrijd, die behoort tot categorie A, mogen eveneens niet meespelen in het restant van deze wedstrijd (in categorie B is dit wel toegestaan).

Wanneer een speler officieel is uitgesloten, maar wel het restant van een eerder gestaakte wedstrijd mag uitspelen, mag deze wedstrijd dan in mindering worden gebracht op het aantal wedstrijden uitsluiting dat is opgelegd?

Indien een speler is uitgesloten van deelname aan competitie- en/of bekerwedstrijden, maar wel mag meespelen in het restant van een gestaakte wedstrijd aangezien hij toen ook speelgerechtigd was, zal dit uitspelen niet gelden als een wedstrijd die van het aantal wedstrijden uitsluiting zal kunnen worden afgetrokken, ongeacht of hij wel of niet meespeelt.

Om een wedstrijd in mindering te kunnen brengen op het aantal wedstrijden uitsluiting zal deze wedstrijd moeten plaatsvinden na het opleggen van de straf. Wanneer die wedstrijd niet is uitgespeeld kan deze wel in mindering worden gebracht, maar is betrokkene niet gerechtigd aan het restant van de wedstrijd deel te nemen. Dit wordt namelijk gezien als een vervolg van een eerder vastgestelde wedstrijd.

Mag een clubstraf in mindering worden gebracht wanneer dit vooraf aan de KNVB is gemeld?

Wanneer de clubleiding naar aanleiding van een overtreding van een van haar spelers zelf besluit deze speler uit te sluiten voor een aantal wedstrijden mag dit in mindering worden gebracht op de door ons opgelegde straf.

Voorwaarde is wel dat het bestuur van de vereniging dit binnen drie werkdagen na de wedstrijddag schriftelijk aan de tuchtcommissie heeft gemeld.

Op de standaard rapportformulieren kan dit worden ingevuld. Achteraf kan een vereniging zich niet beroepen op een opgelegde clubstraf.

Moet ik als scheidsrechter een rapport indienen als in de wedstrijd een waarschuwing wordt gegeven?

Wanneer de scheidsrechter een speler een waarschuwing geeft, moet hij na afloop van de wedstrijd op het wedstrijdformulier deze kaart vermelden. Het is niet nodig hierover een apart rapport op te maken, het invullen van het wedstrijdformulier met de gegeven waarschuwingen is voldoende.

Mag een uitspraak worden gewijzigd?

Wanneer het door een onvoorziene verandering van omstandigheden, als bijvoorbeeld het betrokken team is teruggetrokken of een speler inmiddels senior is, niet (meer) mogelijk is de straf of maatregel geheel of gedeeltelijk ten uitvoer te leggen, kan de commissie die de straf of maatregel heeft opgelegd, op gemotiveerd verzoek van de betrokkene en met inachtneming van de voorschriften bedoeld in artikel 110 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal, de uitspraak wijzigen. Maar deze wijziging kan alleen als doel hebben de tenuitvoerlegging aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.
 
In het geval dat een team uit de competitie is teruggetrokken of een jeugdspeler net naar de senioren is overgegaan kan de straf of maatregel worden gekoppeld aan een ander team.

Wie mag dossiers van de tuchtcommissie inzien?

Een betrokkene of zijn/haar gemachtigde heeft het recht het dossier van zijn/haar zaak in te zien. Het is dus niet mogelijk voor iemand die niet rechtstreeks bij de zaak betrokken is, zonder machtiging de betreffende stukken in te zien.

Wordt een straf bij beroep automatisch opgeschort?

Door het instellen van beroep wordt de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf of maatregel niet automatisch opgeschort. Er bestaat wel een mogelijkheid voor de voorzitter van de commissie van beroep om op basis van zijn bevoegdheden zelf te besluiten tot opschorting van een straf of maatregel, of dit te doen op verzoek van degene die het beroep heeft ingesteld.

Dit kan wanneer al vaststaat dat betrokkene moet worden vrijgesproken, wanneer er naar het oordeel van de voorzitter ernstige fouten zijn gemaakt tijdens de procedure, of dat de straf die is opgelegd niet in verhouding staat tot de gemaakte overtreding. Bij opschorting krijgt betrokkene en zijn/haar bestuur hierover bericht van het districtskantoor. Het instellen van beroep heeft dus géén automatische opschorting tot gevolg.

Internationale overschrijvingen

Wanneer is een internationale overschrijving van een speler tussen de 10 en 18 jaar mogelijk?

Wij nemen alle overschrijvingen in behandeling, maar beslissen niet zelf bij een internationale overschrijving van een speler tussen de 10 en 18 jaar. De beslissing hiervan ligt bij de FIFA Players’ Status Committee.

Met welke doorlooptijd moet rekening gehouden worden nadat een internationale overschrijving is ingediend?

De ene overschrijving is binnen twee dagen geregeld, de andere duurt zeker twee weken. Dit is geheel afhankelijk van de buitenlandse club en de buitenlandse bond. Zorg er dus altijd voor dat de verplichtingen die gelden in het land van herkomst voldaan zijn. Mocht een buitenlandse bond na dertig dagen nog niet gereageerd hebben op een eerste verzoek tot vrijgave bij de KNVB dan wordt die speler voorlopig speelgerechtigd verklaard.

Wat moet ik doen als ik in het buitenland wil gaan voetballen?

De procedure om in het buitenland te gaan voetballen, is als volgt:

 1. De speler meldt zich aan bij de nieuwe buitenlandse vereniging via de daartoe bestemde formulieren van de buitenlandse bond.
 2. De nieuwe vereniging meldt de speler vervolgens aan bij buitenlandse voetbalbond met de melding dat het om een internationale overschrijving gaat.
 3. De buitenlandse bond zal de KNVB vervolgens een verzoek sturen om vrijgave.
 4. De KNVB informeert bij de Nederlandse vereniging of er bezwaren bestaan tegen de overschrijving en vraagt hierbij de spelerspas op. De spelerspas moet dus achtergelaten worden bij de Nederlandse vereniging!
 5. Bij goedkeuring en ontvangst van de spelerspas wordt een internationaal transfercertificaat gemaakt en gefaxt/gemaild naar de buitenlandse bond.
 6. De eerste actie om een dergelijke overschrijving in gang te zetten, ligt dus bij de speler en de vereniging waar hij in het buitenland wil gaan spelen.

Om niet voor onverwachte verrassingen te komen staan, raden wij de speler aan om ook contact te leggen met de buitenlandse bond om na te gaan welke regels zij nog meer hanteren bij een internationale overschrijving. Denk hierbij aan aanvullende voorwaarden voor overschrijvingen, deadlines, etc.

Kan een speler ook tussentijdse overschrijving krijgen vanuit het buitenland naar een Nederlandse club?

Er zijn geen dispensatiemogelijkheden voor internationale overschrijvingen van spelers naar een Nederlandse amateurvereniging of van jeugdspelers naar een Nederlandse betaald voetbal organisatie, tenzij de speler in kwestie een contract tekent bij zijn nieuwe club en deze ook laat registreren. Het spelerscontract bij zijn buitenlandse club moet dan wel met wederzijds goedvinden beëindigd zijn of van rechtswege is verlopen voor het einde van de laatste internationale overschrijvingsperiode (artikel 6 lid 1 van de FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players). Of het spelerscontract is door de FIFA Dispute Resolution Chamber beëindigd en er is sprake van een situatie gelijk aan die genoemd onder 7.3.1 onder punt 4 van de Handleiding competitiezaken amateurvoetbal. Hierbij geldt dat als het verzoek tot overschrijving wordt ingediend na de eerst vrijdag van maart, bij dispensatie de speler gedurende dat seizoen niet mag uitkomen in bindende wedstrijden van de nieuwe club.

Wat moet er gebeuren als een speler vanuit het buitenland in Nederland wil komen om te voetballen?

 1. De speler meldt zich af in het buitenland (procedure is per land/club verschillend, dus wel goed om hier naar te informeren).
 2. Vervolgens meldt de speler zich aan bij de Nederlandse vereniging en vult samen met de nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier (het reguliere formulier wat in Nederland gebruikt wordt) in. De verklaring van de te verlaten vereniging kan hierbij achterwege blijven.
 3. Het compleet en duidelijk! ingevulde en ondertekende formulier insturen naar het secretariaat amateurvoetbal (postbus 515, 3700 AM in Zeist / amateurtransfers@knvb.nl). Voor de zomerperiode ligt de deadline op 31 augustus 24.00 uur, voor de winter ligt deze op 31 januari 24.00 uur
 4. De KNVB vraagt de speler vervolgens vrij bij de buitenlandse bond.
 5. Bij ontvangst van het internationale transfercertificaat op naam van de speler, stuurt de KNVB hierover een brief naar de nieuwe vereniging en meldt de speler aan de Sportlink, zodat ook de aanvraag voor de spelerspas opstart. De brief is eveneens een tijdelijke spelerspas voor twee weken.

De eerste actie om een overschrijving in gang te zetten, ligt dus bij de speler en de club waar hij in Nederland wil gaan spelen.

Hoe vaak zijn internationale overschrijven per seizoen toegestaan?

De FIFA geeft aan dat spelers in de periode van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar voor maximaal drie clubs geregistreerd mogen staan. Gedurende deze periode mogen zijn slechts voor twee van deze clubs in officiële wedstrijden uitkomen. Dus heeft een speler in augustus internationale overschrijving verkregen naar Nederland dan is het toegestaan dat hij in januari van datzelfde seizoen naar een andere club in het buitenland vertrekt. 

Wat zijn de deadlines bij internationale overschrijvingen in het amateurvoetbal?

Voor de zomer ligt deze op 31 augustus om 24.00 uur. In de winterperiode is de deadline 31 januari 24.00 uur.

Waar kan ik het overschrijvingsformulier voor een nationale overschrijving downloaden?


Laatste nieuws

Terug naar boven