Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Prinsjesdag 2021 en het nieuwe politieke seizoen

KNVB Media
KNVB Media
22 september, 9:06

De Hofvijver in Den Haag. - Foto: KNVB Media

Prinsjesdag met een demissionair kabinet. Geen koets, geen ridderzaal en nog steeds geen zittend kabinet. Maar gelukkig wel; hoedjes, anderhalve meter festiviteiten en een troonrede. De complexe formatie leidt dit jaar tot een beleidsarme miljoennota, wel met aandacht voor grote maatschappelijke thema's als de aanpak van klimaatverandering, vermindering kansenongelijkheid, versterking van de rechtsstaat en investeringen in de woningmarkt. Zie hier wat de plannen betekenen voor voetballend Nederland.

Door de demissionaire status van het kabinet en de staat van de formatie is het niet mogelijk voor de ministeries om nieuwe plannen te ontwikkelen of te lanceren. We spreken daarom van een beleidsarme begroting. Kortgezegd is het kabinet nu vooral op de winkel aan het passen en is het aan een toekomstige regering om voor vernieuwing te zorgen.

Nationaalplan Sport & Bewegen  

In de begrotingen is te lezen dat het kabinet van mening is dat sport en bewegen een blijvende investering nodig hebben. Zo wordt een groter deel van de Nederlanders bereikt en de gezondheidskloof gedicht.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een gezamenlijke inzet op rijksniveau om bewegen te stimuleren. Vijf verschillende ministeries zijn betrokken om te laten zien dat de beweegopgave in Nederland een gezamenlijk gedragen missie is. Het gaat hierbij over het betrekken van de sport bij de opgave om 75% van Nederland in 2040 aan de dagelijkse beweegnorm te laten voldoen. Verdere financiële uitwerking van de plannen zal waarschijnlijk onder een nieuw kabinet gebeuren.

Sportakkoord

Met het voortzetten van het Sportakkoord worden samen met de sport, gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de handen ineengeslagen om de kracht van sport de komende jaren beter te kunnen benutten: om Nederland te verenigingen via sport en bewegen. In 2022 is via subsidies en opdrachten in totaal € 77,5 miljoen beschikbaar. 

Verduurzaming

Dat het klimaat een hot topic is, is voor iedereen duidelijk. Het verduurzamen van Nederland is een van de grootste uitdagingen voor de politiek. Ook in de sport kan en zal er een verduurzamingsslag plaatsvinden. Daarom zet het Rijk zich met gemeenten in om sportaccommodaties te verduurzamen en beter toegankelijk te maken. In 2022 is via subsidies en opdrachten in totaal € 76,8 miljoen beschikbaar. 

Het Binnenhof.

Aanpak COVID-19 

We lijken steeds dichter bij het eind van de coronacrisis. Het kabinet blijft zich, ook nu het iets beter gaat, maximaal inzetten om de gevolgen van de covid-pandemie te bestrijden en investeert ook komend jaar in het vaccinatieprogramma, de monitoring van de verspreiding van het virus via de testcapaciteit en het versterken van de GGD’en. De meest ingrijpende fase van de coronacrisis ligt nu volgens het kabinet achter ons, maar er blijven risico’s. Daarom investeert het kabinet in 2022 vooralsnog 2,1 miljard euro in de coronabestrijding. 

Nieuwe politieke seizoen

Deze begroting doet nu het puur hoogstnoodzakelijke op grote maatschappelijke thema's als bestrijding van criminaliteit, klimaatverandering en de woningcrisis. Toch kunnen we op basis van de begroting en de actualiteiten vooruitblikken op het nieuwe politieke seizoen. De nabije toekomst ziet er op economisch gebied opvallend goed uit. We lijken goed uit de coronacrisis te komen. Echter, de komst van een kabinet is snel gewenst om de grote uitdagingen in Nederland aan te kunnen pakken. De nasleep van de crisis zal ongetwijfeld ook komend jaar op politiek gebied veel aandacht vragen. Voor het voetbal staan er daarnaast ook een aantal andere belangrijke dossiers op de planning.  Zo staat er een Rondetafelgesprek gepland over matchfixing in de Tweede Kamer, wordt er verder gesproken over veiligheid in stadions en verwachten we dat de Nederlandse Kansspelenmarkt open zal gaan.

Tweede Kamer

Wetgevingsoverleg Sport
Op korttermijn kunnen we ook het Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen van de Commissie Sport in de Tweede Kamer verwachten. Gedurende het wetgevingsoverleg stellen Kamerleden vragen aan de minister en kunnen ze sport gerelateerde moties indienen.

Motie Tweede Kamer naar sportwet  
Eerder dit jaar werd een motie aangenomen waarin de regering gevraagd werd om voorbereidingen te treffen voor een Sportwet. In het verzoek wordt de regering gevraagd om uiterlijk voor het eerstvolgende wetgevingsoverleg sport, met organisaties in de sportwereld, zoals sportbonden en de commerciële sportsector, een verdiepingsslag naar de mogelijke reikwijdte en effecten van deze Sportwet te maken. De overheid moet onderzoek doen naar de volgende elementen; 

  1. Wat de reikwijdte van een Sportwet zou moeten zijn met betrekking tot de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van sport
  2. Hoe de verschillende overheden, ondernemers, sportbonden en -verenigingen zich tot elkaar verhouden en  
  3. Wat de aansluiting is met bestaande wetgeving zoals de Wet publieke gezondheid  en het Burgerlijk Wetboek;  

Dat betekent dat de eerste onderzoeksresultaten waarschijnlijk in het aanstaande politieke seizoen bekend zullen worden.

Human Capital Agenda voor de Sport

De input van alle stakeholders uit het (sport)veld én de onderzoeksresultaten van het Mulier Instituut hebben gezamenlijk geleid tot een Human Capital Agenda. Dit heeft geleid tot de volgende vier hoofdlijnen: 

  1. Sectorbreed structureel overleg over professionalisering  
  2. Baanperspectief  
  3. Verder professionaliseren van de sport  
  4. Verder professionaliseren van de samenwerking met andere sectoren 

De verwachting is dat de bovengenoemde punten in het komend politieke jaar verder uitgewerkt zullen worden en dat er op onderdelen al maatregelen worden genomen.

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor het gehele voetbal is dit een zeer belangrijk moment. De keuzes van het nieuwe gemeentebestuur hebben namelijk heel veel invloed op de keuzes die gemaakt worden door de gemeente voor clubs. De KNVB staat zowel de lokale politiek als de voetbalvereniging bij met kennis, informatie en hulpmiddelen om de toekomst van onze sport te waarborgen.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen