Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Sportakkoord is ondertekend, wat nu?

KNVB Media
KNVB Media
17 juli 2018, 10:14

Het sportakkoord ademt de ambitie uit om de maatschappelijke kracht van sport verder te benutten. - Foto: KNVB Media

Met trots presenteerde Minister Bruins (Sport) bij de Volvo Ocean Race op vrijdag 29 juni het nationale sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'. Op het Scheveningse strand ondertekende Jan Dirk van der Zee namens de KNVB het akkoord, dat een duidelijke ambitie uitademt om de maatschappelijke kracht van sport in Nederland verder te benutten. In het sportakkoord zijn de prioriteiten voor het Nederlandse sportbeleid voor de komende jaren vastgelegd.

Zoveel mogelijk mensen laten genieten van sport, een leven lang. Dat de visie op het sportakkoord

Zoveel mogelijk mensen laten genieten van sport, een leven lang. Dat is onze visie op het sportakkoord. De afgelopen periode is de KNVB nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het sportakkoord. We zaten aan tafel om te denken over de invulling en formulering van doelstellingen. We hebben hierbij de nadruk gelegd op; sportplezier, de omgeving van de sporter en goede samenwerking met duidelijke richtlijnen.

De KNVB is daarom blij met de gestelde ambities. Het is een uniek akkoord met stevige doelstellingen om de sport in Nederland sterker te maken, zodat sport van bijzaak een hoofdzaak wordt. Nu wacht de verdere uitwerking in uitvoeringsprogramma’s, zodat onze verenigingen en leden het ook op de voetbalvelden gaan merken.

Het Nationale Sportakkoord is een feit - Foto: Bart Hoogveld.

Stevige ambities sportakkoord

De sportwereld (NOC*NSF en sportbonden), gemeenten (VSG en VNG), de Rijksoverheid, provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om het sportplezier in Nederland de komende jaren te vergroten. De centrale rol en ondersteuning voor verenigingen, kinderen beter en meer laten te bewegen en ondersteuning van vrijwilligers, trainers en coaches zijn mooie uitkomsten van maanden samen met elkaar bouwen.

De sportwereld moet binnen het akkoord waarde zien te creëren vanuit de toekomstige maatschappelijke uitdagingen. De komende jaren gaat het totale sportlandschap zich inzetten op de volgende zes thema’s:

1. Inclusief sporten & bewegen

Iedere Nederlander beleeft een leven lang plezier aan sporten en bewegen. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie worden weggenomen. De KNVB is blij dat in het sportakkoord is vastgesteld dat alle Nederlanders in elke levensfase en situatie de kans moet krijgen om (meer) te sporten en bewegen. De KNVB ondersteunt de ontwikkeling van “passend voetbal” op verschillende wijzen. Ook wij vinden dat niemand zich buitengesloten mag voelen op het sportveld. Iedereen moet kunnen genieten van voetbal. Het voetballandschap vormt het grootste sociale en culturele netwerk van Nederland. Voetbal verbindt mensen, zowel op het veld als op de tribune. Diversiteit in aanbod en sportieve ambitie gaan hand in hand. Hierbij dient er aandacht te zijn voor de begeleiding van specifieke doelgroepen. Denk aan G- en CP-voetbal, Walking Football, kinderen in achterstandswijken en de acceptatie van diverse culturele achtergronden en LHBTI.

In het Sportakkoord is vastgesteld dat alle Nederlanders in elke levensfase en situatie de kans moet krijgen om (meer) te sporten en bewegen.

2. Duurzame sportinfrastructuur

Nederland biedt een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De overheid zet in op het verbeteren en versterken van de exploitatie van sportaccommodaties en een beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte. In de toekomst wordt ingezet op meer en open sportaccommodaties waar meerdere sportactiviteiten en andere economische activiteiten geprogrammeerd staan, met als resultaat een breder en intensiever gebruik die voldoet aan de gevraagde kwaliteit van de gebruikers. Er komt een organisatorische en financiële impuls om verduurzaming (lees CO2 neutraal) van sportaccommodaties mogelijk te maken. De wens om de sportinfrastructuur optimaal te benutten en te verduurzamen is logisch en ook wenselijk. Tegelijkertijd vindt de KNVB het belangrijk dat verenigingen goed worden geholpen en begeleid.

3. Vitale sport- en beweegaanbieders

De sterke en bloeiende vereniging is daarom een topprioriteit voor de komende jaren

Aanbieders van alle typen sport en beweging zijn toekomstbestendig. Dit betekent aandacht voor (het verbeteren van) de processen, financiële en organisatorische basis van verenigingen. De KNVB ziet een centrale rol voor de vereniging. Een sterke en vertrouwde omgeving en goede begeleiding van sporters zijn cruciaal voor sportplezier. De sterke en bloeiende vereniging is daarom een topprioriteit voor de komende jaren, zodat iedereen een leven lang kan genieten van sport. Het hogere doel is dat sportverenigingen uiteindelijk zelfstandig in staat zijn om oplossing te vinden voor hun vraagstukken. Dat vraagt om een proces op gang te brengen waarin de vereniging weer scherp krijgt wie ze zijn (DNA), waar ze voor staan (Kernwaarden) en wat ze willen (ambitie). Een proces waarin de betrokkenheid en verbondenheid met de vereniging op peil wordt gebracht.

Een proces waarin de vereniging leert aan te sluiten op de veranderende behoeftes van haar leden (ondernemerschap) en de kansen in en met de omgeving te benutten (open club). Om hier succesvol in te kunnen zijn, is de kwaliteit van de ondersteuning doorslaggevend. Verenigingsondersteuning en meer specifiek procesbegeleiding is een vak dat vraagt om kwaliteitskaders. Het bouwen aan een netwerk van vakbekwame professionals kan tevens een voorloper zijn op een betere samenwerking tussen alle partijen die zich met verenigingsondersteuning bezighouden. En naast het ondersteunen van verenigingen gaat het ook om het wegnemen van drempels en barrières om in de vereniging actief te zijn. Hierbij kan je denken aan gecompliceerde wet- en regelgeving en het werken aan het imago van bestuurders.

Sportplezier bij de sporter staat centraal.

4. Positieve sportcultuur

Iedereen moet overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kunnen sporten. In het verlengde van het huidige programma Veilig Sport Klimaat (VSK) wordt een nieuw programma opgestart. Het programma richt zich enerzijds op het stimuleren van positief gedrag en anderzijds op het optreden tegen ongewenste excessen. Sportplezier bij de sporter staat centraal, zet daarom in op een sterke en vertrouwde omgeving en goede begeleiding. Een goed verenigingskader is daarbij cruciaal. Trainers, coaches, Hoofd Opleiding, kundige bestuurders en goede scheidsrechters zijn belangrijk om sporters de juiste begeleiding te kunnen bieden en het sportplezier te vergroten. Het beïnvloeden van de sportcultuur is niet makkelijk. Een langetermijnaanpak en -strategie is nodig. Als KNVB hebben we die sinds VSK uitgezet en het nieuwe programma sluit hier naadloos op aan. De kansen om onze aanpak te versterken zitten voor een deel bij de buurtsportcoaches die ingezet zullen worden om trainers te ondersteunen. Ook het helpen van verenigingen om een cultuur te bouwen waarin leden betrokken zijn en waarden worden gedeeld (code goed bestuur) en het maken van slimme spelregels dragen bij aan meer positief gedrag. 

5. Vaardig in bewegen

De sportwereld luidt de noodklok om bewegingsarmoede onder kinderen te stoppen

Welke trainer je ook spreekt, iedereen heeft het over een gebrek aan motorische ontwikkeling bij kinderen. Van atletiek tot aan hockey, van schaatsen tot aan voetbal. We zijn het er allemaal over eens; bewegingsarmoede onder kinderen is een serieus en groot probleem. Ondanks alle bewezen positieve effecten van beweging op de fysieke en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen is er helaas weinig veranderd. Het grote probleem voor de toekomst ligt vooral bij onze jeugd. Gemiddeld zitten zij maar liefst 10,5 uur per dag, waarvan ze 3 tot 4 uur besteden aan gamen of TV-kijken. Daarom luidt de sportwereld de noodklok om bewegingsarmoede onder kinderen te stoppen. De ambitie voor de komende periode is om samen met partners, zoals het onderwijs en gemeenten, meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en om de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheid van kinderen om te buigen. De gehele sportwereld verenigt zich door op te staan voor dit groeiende maatschappelijke probleem. De KNVB zal in Den Haag aandacht blijven vragen voor de brede motorische ontwikkeling van kinderen, als sport zijn we enorm gebaat bij een goede brede sportinfrastructuur.

6. Topsport die inspireert

Nederlandse topsportprestaties en topevenementen in Nederland vormen een enorme inspiratie voor de verenigende waarde van sport. De zesde ambitie “topsport die inspireert” zal in de loop van 2019 eenzelfde uitwerking krijgen als de bovenstaande thema’s. Het meeleven met onze sporters op de Olympische en Paralympische Spelen of het ervaren van topsportevenementen in eigen land hebben een sterke inspirerende en verbindende werking in de Nederlandse samenleving die in de toekomst verder uitgebouwd kan worden.

Nationaal Sportakkoord Nationaal Sportakkoord Lees hier het volledige sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’.

Wat zijn de vervolgstappen?

Voor de komende periode staat de uitwerking van de verschillende uitvoeringsprogramma’s op de planning. Vanuit VWS, Sportbonden en gemeenten zullen betrokkenen worden benaderd om mee te denken over de verdere uitwerking van de verschillende programma’s. De KNVB is persoonlijk betrokken bij de uitwerking van de thema’s. We stellen onze interne expertise en informatie beschikbaar bij VWS en NOC*NSF. Het sportakkoord wordt in september besproken in de Tweede Kamer. Prinsjesdag 2018 worden de verschillende budgetten gepresenteerd en in najaar wordt de rijksbegroting voor Sport en Bewegen definitief vastgesteld. Vanaf 1 januari 2019 zullen de nieuwe programma’s gaan lopen.

Ins en outs Sportakkoord Ins en outs Sportakkoord Bekijk de ambities van de betrokken partners.

Video Video Snel meer weten van het Nationaal Sportakkoord? Kijk naar de video die Kenniscentrum Sport heeft gemaakt.

Deelakkoorden Deelakkoorden Artikelen over alle deelakkoorden.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen