Behoeftebepaling

Met behulp van de rekentool veldenbehoefte is eenvoudig uit te rekenen hoeveel wedstrijdvelden de vereniging nodig heeft op basis van het aantal competitiespelende teams. Naast het aantal wedstrijdvelden kan ook een indicatie gegeven worden van het aantal benodigde trainingsvelden en het aantal benodigde kleedkamers met bijbehorende teamlockers.

Je krijgt een indicatie van
  • Het aantal benodigde wedstrijdvelden
  • Het aantal benodigde trainingsvelden
  • Het aantal benodigde kleedkamers
Ga naar de rekentool

  Veelgestelde vragen

Is de rekentool leidend?

De rekentool is bedoeld als richtlijn en biedt informatie die kan helpen als input voor een gesprek met bijvoorbeeld de gemeente. De rekentool is geen norm.

Houd er rekening mee dat de uitkomst van de rekentool een momentopname is, gebaseerd op het aantal teams zoals op dat moment bekend is. Demografische ontwikkelingen en verenigingsontwikkelingen worden in de berekening niet meegenomen. Hierbij valt te denken aan vergrijzing en ontgroening (het toenemen van het aantal ouderen en het afnemen van het aantal jongeren in de samenleving), maar ook aan de nieuwbouw in de directe omgeving van de vereniging.

Ook wordt geen rekening gehouden met nevengebruik van de velden zoals gebruik door scholen en bedrijven en openbaar gebruik. Nevengebruik kan er wel voor zorgen dat er meer velden benodigd zijn vanwege de extra belasting op de velden, dit geldt name bij natuurgrasvelden.

Al deze zaken kunnen ervoor zorgen dat er (op den duur) meer of minder velden benodigd zijn. Neem deze informatie dus altijd mee in de uiteindelijke beslissing die genomen wordt over het aantal velden.

De KNVB verenigingsadviseurs beschikken als regiodeskundigen over veel waardevolle kennis en inzichten en kunnen helpen. Kijk op www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/ondersteuning wie de verenigingsadviseur in de regio is.

Het aantal velden is lager/hoger dan de vereniging nu heeft

Als de vereniging meer velden in gebruik heeft dan dat de rekentool aangeeft, is er sprake van overcapaciteit. Heeft de vereniging juist minder velden is er sprake van ondercapaciteit en dus een veldentekort.

Bij een veldentekort worden de aanwezige velden intensiever gebruikt. Hierbij moet rekening gehouden worden met een versnelde afschrijving van de velden. Bij natuurgrasvelden kan overbelasting leiden tot afgelastingen, met name in de winterperiode.

Neem contact op met de verenigingsadviseur om gezamenlijk te zoeken naar kansen en mogelijkheden bij over- en ondercapaciteit. Kijk op www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/ondersteuning wie de verenigingsadviseur is.

Houdt de rekentool rekening met het type veld? (natuurgras, kunstgras, etc.)

De rekentool houdt geen rekening met het type veld, alleen met het benodigd aantal velden.

Mocht uit de berekening naar voren komen dat de vereniging behoefte heeft aan bijvoorbeeld twee wedstrijdvelden en één trainingsveld, dan zouden twee velden waarvan één kunstgras- en één natuurgrasveld voor de betreffende vereniging volstaan.

Wij trainen vaker dan gemiddeld, hoe dit te verwerken in het overzicht?

De rekentool geeft, naast inzicht in het aantal benodigde wedstrijdvelden, ook een indicatie voor het aantal benodigde trainingsvelden. Deze indicatie wordt gegeven op basis van het landelijke gemiddelde. Het kan zijn dat teams in verband met ambitie, niveau of om andere redenen vaker trainen. Gezamenlijk met de verenigingsadviseur is het aantal trainingsuren op maat te berekenen.

Wij hebben meisjes-/vrouwenvoetbal. Hebben wij meer kleedkamers nodig?

Als de vereniging gemengde teams heeft (bestaande uit jongens/mannen en meisjes/vrouwen), zijn er over het algemeen meer kleedkamers nodig. De hoeveelheid extra kleedkamers is niet direct aan te geven. Dit is namelijk afhankelijk is van het aantal gemengde teams en het aantal wedstrijden dat gelijktijdig gespeeld wordt.

KNVB Assist Contact

Het team van KNVB Assist Contact staat klaar voor vragen van amateurverenigingen.

Terug naar boven