Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Internationale overschrijvingen zaal

Op internationale overschrijvingen – vanuit Nederland naar het buitenland en vice versa – van zowel jeugdspelers, senior amateurspelers als contractspelers, zijn de ‘FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players’ van toepassing. Er zijn twee overschrijvingsperiodes.

Voor de internationale overschrijvingen naar Nederlandse verenigingen, zijn deze voor het seizoen 2020/’21 als volgt:

 • de zomer overschrijvingsperiode: de dag na de laatste competitiewedstrijd tot en met 31 augustus 2020 (23:59 uur);
 • de winter overschrijvingsperiode: van 4 januari tot en met 1 februari 2021 (23.59 uur).

Niet in elk land loopt de voetbalcompetitie gelijk aan die van Nederland. Daarom is het mogelijk dat spelers vanuit Nederland naar het buitenland overgeschreven (kunnen) worden buiten de termijnen die Nederland hanteert.

Bij internationale overschrijvingen naar Nederland moet de buitenlandse bond een International Transfer Certificate (ITC) afgeven. Een verzoek tot overschrijving (een volledig ingevuld en ondertekend overschrijvingsformulier) moet vóór de genoemde deadlines bij de KNVB binnen zijn. Wordt het verzoek tot overschrijving ingediend na de einddatum van de betreffende overschrijvingsperiode, dan kan de overschrijving (behoudens de mogelijkheid van dispensatie zoals hieronder vermeld) pas plaatsvinden in de eerstvolgende internationale overschrijvingsperiode.

Het bestuur amateurvoetbal handelt (al dan niet op grond van een dispensatiemogelijkheid) alle verzoeken af tot internationale overschrijving van en naar een Nederlandse amateurvereniging, evenals internationale overschrijvingen van jeugdspelers van en naar een Nederlandse BVO. Het bestuur betaald voetbal handelt alle verzoeken af tot internationale overschrijving van en naar Nederlandse BVO’s van niet-jeugdspelers.

Als in een internationale overschrijvingsperiode, maar ná 15 juni, een verzoek tot dispensatie voor een nationale overschrijving van een speler niet is verleend of een al dan niet verleende nationale overschrijving van een speler is ingetrokken, dan kan in dezelfde overschrijvingsperiode een ingediend verzoek tot internationale overschrijving van de betreffende speler uitsluitend worden verleend:

 • indien overschrijving wordt verzocht naar de Nederlandse vereniging waarvoor speler als laatste als speelgerechtigd lid geregistreerd is geweest en
 • indien aan de overige voorwaarden wordt voldaan.

Internationale overschrijvingen minderjarige spelers

Zoals verwoord in de FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players is een internationale overschrijving van een speler tussen 10 en 18 jaar niet mogelijk, tenzij er voldaan wordt aan een van de onderstaande uitzonderingsmogelijkheden:

 • De speler verhuist mee met ouders om redenen die niet zijn gerelateerd aan het voetbal.
 • Het betreft een overschrijving vanuit een land binnen de EU/EER. In dat geval geldt als minimumleeftijd 16 jaar. De club waarnaar de speler overschrijving aanvraagt, moet dan wel voldoen aan de voorwaarden als genoemd in artikel 19, lid 2 van de FIFA Regulations on the Status and Transfer for Players.
 • De speler is woonachtig in de grensstreek. Het verbod geldt dan niet, wanneer de speler niet meer dan vijftig kilometer van de grens woont en de club waar hij wil spelen niet verder dan vijftig kilometer van de grens is gevestigd.
 • De speler is tijdens zijn 'voetbaluitstapje' in het buitenland (hij speelde derhalve bij een club in het buitenland) altijd bij zijn ouder(s) in Nederland blijven wonen en keert nu weer terug naar een club in Nederland. Het verbod geldt dan niet wanneer aangetoond kan worden dat de ouder(s) en speler in de afgelopen minimaal vijf jaar woonachtig zijn geweest in Nederland.
 • De speler komt hier in Nederland een 1-jarig internationaal studie-uitwisselingsproject volgen. Is de duur van het internationale studie-uitwisselingsproject langer dan een jaar dan dient de speler in kwestie binnen het eerste studiejaar 18 jaar te worden. 
 • De speler komt als vluchteling naar Nederland met of zonder zijn ouders om politieke, godsdienstige en andere humanitaire redenen. 

Eerste registratie

De uitzonderingsmogelijkheden zoals hierboven beschreven gelden óók voor een speler die zich voor de eerste keer als voetballer wil laten registreren in een land waarvan hij niet de nationaliteit bezit en waarin hij de afgelopen vijf jaar niet heeft gewoond. Dit geldt ook voor een speler die zich voor de eerste keer als voetballer wil laten registreren in een land waarvan hij niet de nationaliteit bezit, maar waarin hij wel in de afgelopen vijf jaar onafgebroken woonachtig is geweest. Een dergelijke aanvraag moet ook binnen de betreffende overschrijvingstermijnen plaatsvinden. Een verzoek voor een dergelijke registratie dient via een volledig ingevuld en ondertekend formulier per e-mail via onderstaand emailadres te worden ingediend.

Amateurtransfers

Handleiding

Door de FIFA is voor de aanvraag van een verzoek tot overschrijving op grond van  een van de genoemde uitzonderingsvoorwaarden een handleiding uitgebracht waarin per uitzondering en de omstandigheden die hierbij kunnen optreden, bekeken kan worden welke documenten hierbij aangeleverd moeten worden.

De behandeling door de FIFA van een overschrijvingsdossier in TMS neemt circa zes tot acht weken in beslag. Het is daarom van groot belang om verzoeken ruim op tijd in te dienen bij de KNVB. Zo resteert er voldoende tijd om het verzoek tot vrijgave van de speler aan de betreffende bond (die pas na goedkeuring door FIFA verzonden mag worden) of tot eerste registratie, voor de gestelde sluitingsdata voor seizoen 2019/’20 (2 september / 31 januari) te kunnen afhandelen, zodat spelers zo snel als mogelijk speelgerechtigd kunnen worden verklaard. Voor de zomerperiode mogen vanaf de maand juni weer nieuwe verzoeken worden ingediend en voor de winterperiode vanaf de maand november.

De betreffende speler is pas speelgerechtigd op het moment dat de KNVB dit schriftelijk heeft bevestigd aan de Nederlandse amateurvereniging. Voldoet een speler niet aan de uitzonderingsmogelijkheden van de FIFA voor minderjarige spelers, dan kan een aanvraag worden ingediend, buiten FIFA TMS om, bij de Player Status Department, op grond van zogenaamde ‘buitengewone’ omstandigheden. De behandeling van deze dossiers kent een lange doorlooptijd.

Wordt een procedure en/ of de regelgeving voor een overschrijving of eerste registratie van een speler in deze categorie niet conform het hierboven gestelde aangevraagd, dan is/ zijn de FIFA Disciplinary Committee en/of de tuchtrechtelijke organen van de KNVB bevoegd om straffen aan zowel bonden, clubs als spelers op te leggen. 

Jonger dan 10 jaar

Voor spelers die internationale overschrijving wensen en jonger zijn dan 10 jaar, geldt alleen een meldingsplicht door de KNVB naar de te verlaten voetbalbond. Goedkeuring van de FIFA en de afgifte van een internationaal transfercertificaat is niet nodig. Wel dient voldaan te zijn aan een van de uitzonderingen. Een verzoek kan door de club in Sportlink worden ingevoerd. De KNVB zal controleren of aan een van de uitzonderingsmogelijkheden (voor de overschrijving van een minderjarige speler) wordt voldaan.

Dispensatiemogelijkheden internationale overschrijvingen

Een verzoek tot internationale overschrijving van een speler van een buitenlandse club naar een Nederlandse amateurvereniging dat is ingediend na een van de in het vorige hoofdstuk genoemde uiterste data van internationale overschrijving, wordt aangemerkt als een verzoek tot dispensatie.

Dispensatiemogelijkheden

Het bestuur amateurvoetbal heeft op grond van artikel 8 van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoedingen en Solidariteitsbijdrage de onderstaande dispensatiemogelijkheden vastgesteld voor een verzoek tot internationale overschrijving als hiervoor bedoeld waarbij geldt dat:

 • het bestuur amateurvoetbal bepaalt of een verzoek tot internationale overschrijving valt onder een van de dispensatiemogelijkheden; en
 • alle overige reglementaire eisen met betrekking tot een internationale overschrijving onverminderd van kracht blijven.

Een verzoek tot internationale overschrijving wordt door het bestuur amateurvoetbal verleend (mits voldaan is aan de formele vereisten) indien:

i.    het spelerscontract van de speler, die internationale overschrijving verzoekt, vóór het einde van een internationale overschrijvingsperiode van rechtswege is geëindigd of met wederzijds goedvinden is beëindigd en de speler na afloop van deze internationale overschrijvingsperiode, maar vóór de eerstvolgende overschrijvingsperiode een spelerscontract, als bedoeld artikel 34 van het Reglement Amateurvoetbal, met een Nederlandse amateurvereniging heeft gesloten dat onmiddellijk ingaat (artikel 6 lid 1 van de FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players). Niet van belang is of de speler inmiddels bij een andere club als amateurspeler staat geregistreerd; of

ii.   het spelerscontract van de speler die internationale overschrijving verzoekt is ontbonden door:

 • de FIFA Dispute Resolution Chamber;
 • de Court of Arbitration for Sport; of
 • een, naar oordeel van het bestuur amateurvoetbal, onafhankelijke arbitragecommissie van de bond waartoe de betreffende buitenlandse club behoort;

en de speler een spelerscontract, als bedoeld artikel 34 van het Reglement Amateurvoetbal met een Nederlandse amateurvereniging heeft gesloten dat onmiddellijk ingaat.

FIFA TMS

Een internationale overschrijving van een contractspeler, al dan niet op grond van dispensatie, kan slechts worden verleend door het bestuur amateurvoetbal, nadat een internationaal transfercertificaat is ontvangen van de bond, waartoe de betreffende buitenlandse club behoort, in overeenstemming met de FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players. Dit houdt onder meer in dat de Nederlandse amateurvereniging verplicht is de verzochte informatie en documenten in het zogeheten FIFA Transfer Matching System (FIFA TMS) in te voeren. Om te kunnen inloggen in FIFA TMS dien je contact op te nemen met de afdeling overschrijvingen van de KNVB.

Speelgerechtigdheid

Indien een internationale overschrijving door het bestuur amateurvoetbal is verleend, dan wordt de speler die internationale overschrijving verzoekt, zo spoedig mogelijk nadat de internationale overschrijving is verleend, speelgerechtigd voor de Nederlandse amateur­vereniging. De betreffende speler is echter pas speelgerechtigd op het moment dat de KNVB dit schriftelijk heeft bevestigd aan de Nederlandse amateurvereniging.

Is een verzoek tot internationale overschrijving ingediend na de eerste vrijdag van de maand maart, kan in geval van dispensatie, deze uitsluitend worden goedgekeurd onder de beperkende voorwaarde dat de speler gedurende het betreffende seizoen niet gerechtigd is om uit te komen in bindende wedstrijden van de Nederlandse amateurvereniging.

Dispensatiemogelijkheden betaald voetbal

Indien een verzoek tot dispensatie betrekking heeft op een overschrijving als bedoeld in lid 3 van artikel 3 van het ROBV, dan dient de dispensatieregeling betaald voetbal te worden geraadpleegd. Deze is op te vragen bij de KNVB.

Contact

Als je vragen hebt over een internationale overschrijving, bekijk dan de pagina met veelgestelde vragen of neem contact op met de afdeling overschrijvingen van de KNVB. Ook vind je hieronder het overschrijvingsformulier voor internationale overschrijvingen.

Veelgestelde vragen internationale overschrijvingen Veelgestelde vragen internationale overschrijvingen Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen over het thema internationale overschrijvingen.

Marlou van Westing

Opleidingsvergoedingen

Laatste nieuws