Spelerspas

De spelerspas is verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder dat wenst deel te nemen aan beker- en competitiewedstrijden in het amateurvoetbal. Daarbij geldt ‘geen (geldige) pas = niet spelen’. Dit betekent dat zonder het kunnen overleggen van de geldige spelerspas, deze persoon niet mag deelnemen aan de betreffende wedstrijd.

De verplichting tot het tonen van een geldige spelerspas geldt voor alle wedstrijden in het veldvoetbal en senioren G-voetbal in de volgende categorieën:

 • Mannen senioren (met uitzondering van de Tweede en Derde divisie mannen).
 • Vrouwen senioren (met uitzondering van de Eredivisie vrouwen).
 • JO19 / MO19 (A-junioren), JO17 / MO17 (B-junioren) en JO15 / MO15 (C-junioren).
 • JO13 / MO13 (D-pupillen).

Voor het jeugd G-voetbal geldt deze verplichting niet.

Procedure aanvragen spelerspas

Wij attenderen de verenigingen erop dat het aanvragen van een spelerspas uitsluitend mogelijk is via het insturen van het fotoaanvraagformulier. Dit voorgedrukte formulier ontvangt de vereniging automatisch, nadat het lid is aangemeld in Sportlink Club én de speler formeel als spelend lid is aangemeld. Bevestig de pasfoto op het fotoaanvraagformulier en verzend het formulier vervolgens aan de drukker (Drukkerij Spelerspas, Postbus 333, 2000 AH Haarlem). Wijkt de vereniging van deze procedure af dan duurt het aanzienlijk langer voordat de betrokken speler in het bezit is van zijn spelerpas.

Tijdelijke spelerspas

Bij aanmelding van nieuwe leden en bij wijziging van ‘niet spelend’ naar ‘spelend’ lid krijgt de vereniging automatisch via de drukker een fotoformulier toegestuurd. De betrokken speler kan, gedurende de periode van de ontvangst van het fotoaanvraagformulier, het innemen van de pasfoto, het retour zenden van het fotogedeelte en de ontvangst van de definitieve spelerspas, uitkomen in wedstrijden op basis van de tijdelijke spelerspas. Deze is bevestigd rechtsboven op het toegezonden fotoformulier.

De aanlevering van de spelerspasbestanden van de KNVB naar de drukker gebeurt elke zondagavond, zodat de verenigingen nog diezelfde week de (tijdelijke) spelerspassen kunnen ontvangen. De tijdelijke spelerspas heeft een geldigheidsduur van vijf weken. Als de geldigheidsduur is verlopen, is de tijdelijke spelerspas uiteraard niet meer geldig (zie ook Handleiding voor de spelerspas).

Spelerspas en speelgerechtigdheid

Wij wijzen de verenigingen er nadrukkelijk op dat het hebben of krijgen van een spelerspas via de digitale ledenaanmelding nog niet betekent dat een speler speelgerechtigd is. Om speelgerechtigd te zijn moet onder andere worden voldaan aan het gestelde in het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal. Tevens moet een speler niet door de tuchtcommissie zijn uitgesloten of geschorst.

(Visuele) controle van de spelerspas voorafgaand aan de wedstrijd

 1. De aanvoerder/leider* zorgt dat hij in het bezit is/komt van de spelerspassen van het team.
 2. De aanvoerders melden zich met de passen bij de scheidsrechter, op een tijdstip voor de wedstrijd dat de scheidsrechter bepaalt, in overleg met beide aanvoerders. Bij standaardwedstrijden luidt het verzoek de controle vroegtijdig te laten plaatsvinden. Dit in verband met de voorbereiding (warming-up) van de scheidsrechter.
 3. De aanvoerder/leider van het team overhandigt de spelerspassen van zijn team aan de scheidsrechter.
 4. De scheidsrechter controleert aan de hand van de gegevens op het DWF.
 5. De aanvoerders/leiders tekenen vooraf het DWF, waarmee zij verklaren dat de spelers in het bezit zijn van een geldige spelerspas, gerechtigd zijn deel te nemen aan de wedstrijd én er een visuele controle heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt op het veld, direct voorafgaand aan de wedstrijd. De aanvoerder/leider is verantwoordelijk voor een goed verloop van de controle en assisteert de scheidsrechter. De al aanwezige wisselspelers worden in de visuele controle meegenomen.
 6. Als een speler een spelerspas toont waarbij de scheidsrechter van mening is dat het om een andere persoon gaat (een andere foto dan wel een andere naam), dan mag de betrokken speler zich identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Als hij ook geen geldig legitimatiebewijs kan tonen of de spelerspas stemt niet overeen met het legitimatiebewijs, dan mag deze speler niet deelnemen aan de wedstrijd.
 7. Als sprake is van bijzondere weersomstandigheden (veel regen; vorst en/of sneeuw) kan de visuele controle binnen plaatsvinden. Dit te bepalen door aanvoerders/leiders en scheidsrechters.
 8. De passen kunnen direct na de controle door de leiders in bewaring worden genomen.
 9. Kan een speler geen spelerspas tonen, dan mag hij niet deelnemen aan de wedstrijd.

(Visuele) controle van de spelerspas na de wedstrijd

 1. De aanvoerders halen de passen na de wedstrijd weer op en overhandigen deze aan de scheidsrechter. De (visuele) controle na afloop van de wedstrijd vindt plaats in de kleedkamer van de scheidsrechter.
 2. De scheidsrechter controleert, aan de hand van de spelerspassen, de persoonsgegevens van de wisselspelers in het bijzijn van de aanvoerders/leiders en voert direct een verplichte visuele controle uit, in aanwezigheid van de betreffende spelers.
 3. Ook controleert de scheidsrechter aan de hand van de passen, de persoonsgegevens en de relatiecodes die aan het wedstrijdformulier zijn toegevoegd naar aanleiding van voorvallen en gebeurtenissen die voor, tijdens en vlak na de wedstrijd hebben plaatsgevonden.
 4. Aanvoerders/leiders paraferen vervolgens het DWF, waarmee zij verklaren aanwezig te zijn geweest bij de (visuele) controle van de spelerspassen én geen bezwaar te maken tegen de aantekeningen op het formulier. Zijn zij het niet eens zijn met de gang van zaken, dan kunnen zij dit melden bij de KNVB.
 5. Door het ondertekenen van het DWF, verklaart de scheidsrechter én alle gegevens te hebben gecontroleerd aan de hand van de passen én een visuele controle te hebben uitgevoerd.
 6. Vervolgens geeft de scheidsrechter de passen terug aan de aanvoerders/leiders.

* Waar wordt gesproken van aanvoerders/leiders geldt dat in het seniorenvoetbal de aanvoerder en in het jeugdvoetbal de leider verantwoordelijk is.

JO11 (E-pupillen) die uitkomen in de competitie van de JO13 (D-pupillen)

Als een JO11-speler (E-pupil) incidenteel uitkomt bij de JO13 (D-pupillen), dan wordt na ingave in het DWF de term “niet verplicht” getoond. JO11 (E-pupillen) kunnen geen pas aanvragen.

Dispensatiespelers die uitkomen in de competitie

Voor dispensaties in KNVB Sportlink en clubapplicatie is een speciale handleiding beschikbaar. Bij wedstrijden waarbij een DWF wordt gebruikt is er voor dispensatie geen brief nodig. Als een speler op het DWF kan worden geplaatst, mag deze spelen.

Deelname aan tweede wedstrijd

Spelers die tijdens een wedstrijd naar een andere wedstrijd moeten, nemen hun spelerspas mee. Voorafgaand aan de wedstrijd behoort de aanvoerder/begeleider dit kenbaar te maken aan de scheidsrechter. Dit om afspraken te maken om de pas ook bij de tweede wedstrijd te kunnen tonen.

Fotokopieën ongeldig

Het kan gebeuren dat een vereniging fotokopieën van de spelerspassen laat zien, in plaats van de originele, met soms ook de vermelding dat zij hiervoor toestemming hebben van de KNVB. Dit is niet toegestaan. Alleen de originele spelerspas dient als identificatiemiddel. Fotokopieën of andere passen zoals een rijbewijs, paspoort en identiteitsbewijs zijn absoluut niet geldig. Hiermee kunnen spelers dus niet deelnemen aan de wedstrijd.

Overschrijvingen

Spelers die zich vóór of tijdens het seizoen van vereniging A naar vereniging B laten overschrijven, zijn speelgerechtigd als zij eveneens in het bezit zijn van een nieuwe spelerspas. Bij overschrijving ontvangt de speler een nieuwe spelerspas met de juiste verenigingsnaam. De einddatum (dus de geldigheidsduur) van de spelerspas blijft echter ongewijzigd.

De spelerspas is persoonsgebonden. Dit betekent dat het verplicht is om de pas in te leveren bij het verzoek tot overschrijving. Wordt de pas niet meegezonden, dan neemt de bond het verzoek tot overschrijving niet in behandeling. Dit geldt ook bij verzoeken tot intrekking van een overschrijving. Een vereniging is verplicht om bij een verzoek tot overschrijving/intrekking de pas aan de betrokkene mee te geven. Als de spelerspas kwijt is, moet een 'wijzigingsformulier spelerspas' worden opgestuurd dat zowel de nieuwe als de te verlaten vereniging heeft ondertekend. Let op: dit formulier moet wel bij het overschrijvingsformulier worden gevoegd en ingeleverd.

Geldigheidsduur en meer info

Verenigingen moeten er derhalve onder andere voor zorgen dat alle spelers in het bezit zijn van een geldige spelerspas, en dus ook op tijd een nieuwe pas aanvragen als de geldigheidsduur is verstreken. Voor senioren is de spelerspas (tegenwoordig) tien jaar geldig; hiermee is aangesloten bij de geldigheid van het rijbewijs. Junioren moeten de pasfoto om de vier jaar vervangen.

Vraag over spelerspasJe kunt contact opnemen met de e-desk bij vragen over de spelerspas, relaties (ledenadministratie) en wedstrijdwijzigingen (CV32). De e-desk is tijdens kantooruren bereikbaar via 0343 499 107 of edesk@knvb.nl.


Laatste nieuws

Terug naar boven