Speelgerechtigheid

Er zijn regels verbonden aan de speelgerechtigdheid van een voetballer. Voor elke categorie gelden andere regels.

Categorie A

Op enig moment kan een speler zich ‘vastspelen’ voor een bepaald team/niveau. In de regel geldt dat een speler zich na 15 competitiewedstrijden voor een team vastspeelt. Hiermee wordt bedoeld dat een speler vanaf dat moment niet meer gerechtigd is uit te komen voor een lager team van dezelfde leeftijdscategorie (beker en/of competitie). Ook mag de speler vanaf dat moment niet meer uitkomen in een lagere leeftijdscategorie, ook al zou de speler hier op basis van zijn leeftijd toe gerechtigd zijn.

Voor de Tweede en Derde divisie en Hoofdklasse mannen, de jeugddivisies en teams in het betaalde voetbal, geldt wat betreft het vastspelen een aantal van 18 competitiewedstrijden.

Het is denkbaar dat een speler voor meerdere hogere teams uitkomt, waarvoor enerzijds de grens van 15 en anderzijds de grens van 18 competitiewedstrijden van toepassing is. In dat geval is de grens van 18 competitiewedstrijden van toepassing.

Categorie B

Een speler mag gedurende het seizoen voor alle teams binnen de categorie B uitkomen, indien hij op basis van zijn leeftijd daartoe gerechtigd is. Hiervoor geldt geen beperking qua aantal gespeelde competitiewedstrijden. Ook een jeugdspeler kan dus onbeperkt in categorie B van de senioren uitkomen zonder zich hierbij voor de eigen leeftijdscategorie vast te spelen.

Indien een speler echter 15 competitiewedstrijden voor één of meerdere teams uitkomende  in de categorie A heeft gespeeld, is deze speler niet meer gerechtigd uit te komen voor een team dat uitkomt in de categorie B (beker en/of competitie).

Speelgerechtigheid Beloftenelftallen uitkomend in de Tweede en Derde divisie

1.  Aan bindende wedstrijden van tweede elftallen die deelnemen aan de mannen veldvoetbalcompetities voor standaardelftallen van de sectie amateurvoetbal mogen uitsluitend spelers deelnemen, die in dat seizoen 23 jaar of jonger zijn (voor het seizoen 2016/’17: geboren zijn op of na 1 januari 1994).

2. a.  In aanvulling op het bepaalde onder lid 1 van dit artikel, mogen aan bindende wedstrijden van tweede elftallen die deelnemen aan de mannen veldvoetbalcompetities voor standaardelftallen van de sectie amateurvoetbal maximaal twee spelers van het eerste elftal, (tegelijkertijd) behoren tot de (elf) in het veld staande spelers van het tweede elftal, zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel.

b.  Onder een speler van het eerste elftal als bedoeld in lid 2 onder a. van dit artikel wordt verstaan:
- een speler, ongeacht zijn leeftijd in dat seizoen, die in de competitiewedstrijd van het eerste elftal direct voorafgaand aan de betreffende bindende wedstrijd van het tweede elftal, in de basisopstelling heeft gestaan of 45 of meer minuten heeft gespeeld; en/of
-    een speler die in dat seizoen 24 jaar of ouder is en in de competitiewedstrijd van het eerste elftal direct voorafgaand aan de betreffende bindende wedstrijd van het tweede elftal niet in de basisopstelling heeft gestaan of 45 of meer minuten heeft gespeeld.

3.  Indien een betaaldvoetbalorganisatie met haar tweede elftal deelneemt aan een mannen veldvoetbalcompetitie voor standaardelftallen van de sectie amateurvoetbal is een speler van het eerste elftal van de betaaldvoetbalorganisatie in een seizoen niet meer speelgerechtigd voor het tweede elftal van de betaaldvoetbalorganisatie indien hij gedurende dat seizoen:

     -    15 keer of vaker, indien hij in dat seizoen 23 jaar of jonger is; of

     -    10 keer of vaker, indien hij in dat seizoen 24 jaar of ouder is;

in de basisopstelling heeft gestaan of 45 of meer minuten heeft gespeeld in bindende wedstrijden van het eerste elftal van de betaaldvoetbalorganisatie.

4.  a.  Het bestuur amateurvoetbal is bevoegd dispensatie te verlenen aan een speler als bedoeld in lid 3 van dit artikel ter zake van het aantal bindende wedstrijden als genoemd in lid 3 van dit artikel voor een wedstrijd van het tweede elftal dat deelneemt aan een mannen veldvoetbalcompetitie voor standaardelftallen van de sectie amateurvoetbal indien de speler ingevolge een blessure niet is voorgekomen op het wedstrijdformulier van ten minste vijf opeenvolgende competitiewedstrijden van het eerste elftal, direct voorafgaand aan de betreffende wedstrijd van het tweede elftal.

b.  Het bestuur amateurvoetbal beslist over het al dan niet verlenen van dispensatie en houdt hierbij rekening met mogelijke competitievervalsing.

     c.  Een verzoek om dispensatie als bedoeld in lid 4 onder a. van dit artikel dient uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de dag van de betreffende bindende wedstrijd van het tweede elftal schriftelijk door het bestuur amateurvoetbal te zijn ontvangen.

Topklasse vrouwen

Alle wedstrijden in de Topklasse vrouwen worden ingepland op zaterdag. Speelsters van zondagteams uitkomend in de topklasse vrouwen mogen, met inachtneming van het hiervoor bepaalde, uitkomen in lagere zondag vrouwenteams. Daar staat tegenover dat speelsters van zondagteams, uitkomend in de topklasse vrouwen, niet uit mogen komen in lagere  zaterdag vrouwenteams.

Niet gerechtigde speler

  1. Als in beide elftallen een niet gerechtigde speler is uitgekomen, wordt een verzoek om overspelen alleen ingewilligd als een andere belanghebbende vereniging uit dezelfde poule – op de wijze zoals aangeven in het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal, - om ongeldigheid van de wedstrijd vraagt. De wedstrijd kan dan opnieuw worden vastgesteld.
  2. Als een wedstrijd ongeldig is verklaard wegens het meespelen van een niet gerechtigde speler, zal die speler ook niet gerechtigd zijn tot het spelen in de opnieuw vast te stellen wedstrijd.
  3. Als in wedstrijden om periodekampioenschappen in een elftal een niet gerechtigde speler uitkomt, dan zal dit elftal in de betreffende periode niet in aanmerking komen voor het periodekampioenschap.

Laatste nieuws

Terug naar boven