Tuchtcommissie en commissie van beroep

De tuchtcommissie en de commissie van beroep vormen de rechtsprekende macht binnen de KNVB. Alleen deze organen zijn reglementair bevoegd om straffen op te leggen. Beide zijn onafhankelijke commissies, waarvan de leden worden gekozen door de ledenraad.

Ieder district heeft een tuchtcommissie en commissie van beroep. De voorzitters van deze commissies vormen het tuchtorgaan voor de landelijke competities. Bij het bepalen van een straf hanteren de tuchtorganen landelijke richtlijnen. Het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal vormen de basis voor de werkzaamheden van de tuchtorganen.

Veruit de meeste overtredingen die door de tuchtcommissie en commissie van beroep worden behandeld hebben te maken met zaken die zich voordoen op en/of rondom het voetbalveld. Maar ook andere overtredingen worden door de tuchtorganen behandeld, zoals administratieve verzuimen.

Behandeling door de tuchtcommissie

Bij directe rode kaarten, maar ook bij steeds meer verenigingsstraffen, wordt gewerkt met het schikkingsvoorstel. In de meeste gevallen wordt dit gedaan enkel op basis van de rapportage van de scheidsrechter. Dit heeft als voordeel dat er snel duidelijkheid kan worden gegeven. Als een zaak niet met een schikkingsvoorstel wordt afgedaan of als betrokkene het schikkingsvoorstel heeft afgewezen, dan volgt een volledige behandeling van de betreffende tuchtzaak.

De behandeling van een tuchtzaak kan zowel schriftelijk als mondeling plaatsvinden. Zaken worden in principe schriftelijk behandeld, tenzij de tuchtcommissie anders beslist.

Als betrokkene heb je recht op verweer en om je in elke fase van de behandeling van een zaak te laten bijstaan door een advocaat of een schriftelijk gemachtigde. Ook bestaat het recht tot inzage van het dossier.

Als de tuchtcommissie alle benodigde informatie heeft ontvangen sluit zij het onderzoek. Vervolgens beraadslaagt de tuchtcommissie over de zaak. Deze zittingen zijn niet openbaar en de tuchtcommissie beslist met meerderheid van stemmen.

De tuchtcommissie wordt ondersteund door medewerkers van de arbeidsorganisatie. Zij vormen het secretariaat van de tuchtcommissies en zijn contactpersoon van de tuchtcommissie en zijn belast met de uitwerking en verzending van de uitspraken. 

Behandeling door de commissie van beroep

Als iemand het niet eens is met de uitspraak van de tuchtcommissie, bestaat in vrijwel alle gevallen de mogelijkheid hiertegen in beroep te gaan. Dit verzoek dient binnen zes werkdagen na verzending van de uitspraak in het bezit te zijn van het steunpunt of bondsbureau in Zeist. Daarnaast moet de waarborgsom (47,80 euro voor persoonlijke leden en 72,10 euro voor verenigingen) binnen veertien dagen op de rekening van het bondsbureau zijn bijgeschreven. Er is geen verweer of beroep mogelijk tegen de registratie door de tuchtcommissie van waarschuwingen en daaruit voortvloeiende uitsluitingen naar aanleiding van deze waarschuwingen. Ook is geen beroep mogelijk als de tuchtzaak is afgedaan met een berisping, schuldigverklaring zonder oplegging van straf of vrijspraak. 

In de volgende gevallen zal de commissie van beroep overgaan tot opschorting van de straf:

  • Er is twijfel over de juistheid van het ten laste gelegde;
  • Er is twijfel over de eerder gevolgde procedure;
  • Er is twijfel over de hoogte van de opgelegde straf.

Bij opschorting krijgen betrokkene en het clubbestuur hierover bericht van de secretaris van de commissie van beroep.

Mondelinge behandeling
Een mondelinge behandeling is eerder uitzondering dan regel. Doorgaans zal de commissie van beroep alleen overgaan tot mondelinge behandeling wanneer de commissieleden het nodig achten om tot een oordeel te komen. Zaken die hierbij een rol spelen zijn: de ernst van de zaak, de zwaarte van de straf en/of de zaak door de tuchtcommissie wel of niet mondeling is behandeld.

Werkwijze commissie van beroep
Elke zaak van de commissie van beroep wordt door drie leden zeer zorgvuldig bekeken. Zij overleggen vervolgens met elkaar welke uitspraak gedaan moet worden. Het streven is zo snel mogelijk (uiterlijk binnen veertien dagen na het sluiten van de behandeling) uitspraak te doen. Op ieder steunpunt en het bondsbureau in Zeist is een (ambtelijk) secretaris van de commissie van beroep aangesteld. Deze medewerker fungeert als contactpersoon van de betrokkenen en is belast met de uitwerking en verzending van de uitspraken.

In hoeverre is een beroep kansrijk?
Ervaringen uit het verleden wijzen uit dat spelers soms wel erg gemakkelijk in beroep gaan. Zo is de kans dat een speler een beroepszaak wint al een stuk kleiner wanneer naast de scheidsrechter ook andere getuigen belastende verklaringen afleggen die elkaar ondersteunen. Doorgaans dient de commissie te beschikken over tenminste twee verklaringen die de commissie kunnen overtuigen van de schuld of onschuld. De commissie wijst er verder met nadruk op dat beroepschriften tegen straffen wegens niet-opkomen van een elftal erg weinig kans maken, wanneer als argument wordt aangevoerd dat de vereniging een eventuele wijziging niet heeft gezien. Indien het steunpunt volgens de gangbare regels heeft gewerkt, ligt de verantwoording bij de vereniging.

Recht op inzage
De betrokkene heeft het recht om het dossier van de betreffende zaak in te zien. Weliswaar is de tijd voor de indiening van een beroep kort, maar er is een mogelijkheid om eerst formeel beroep aan te tekenen en vervolgens kennis te nemen van de afgelegde verklaringen. Vaak leidt dit tot het inzicht dat een beroep weinig kans maakt. Zo kunnen kosten en moeite worden bespaard. Dit neemt natuurlijk niet weg dat elke club en speler het volste recht hebben toch beroep aan te tekenen.

Na de uitspraak
De uitspraak van een beroepszaak is onherroepelijk.

Aanklager amateurvoetbalMet ingang van het seizoen 2017/'18 komt er een aanklager in het amateurvoetbal.


Laatste nieuws

Terug naar boven