Procedure

De scheidsrechter bepaalt tijdens een wedstrijd wat wel en niet kan. Wanneer krijg een speler een gele of rode kaart? In de B-categorie van het amateurvoetbal kan de leidsman besluiten een tijdstraf toe te kennen.

Gele kaarten

Een speler die een onbesuisde overtreding maakt (zonder het gevaar of de gevolgen voor de tegenstander in ogenschouw te nemen), kan van de scheidsrechter een officiële waarschuwing ontvangen: de gele kaart. Hiervan wordt melding gemaakt op het wedstrijdformulier. Bij twee waarschuwingen in één wedstrijd volgt een veldverwijdering. Want zoals iedereen weet is twee keer geel rood.

Voor competitiewedstrijden en wedstrijden in de bekercompetitie bestaan aparte registratiesystemen waarin gele kaarten worden geregistreerd. De uitsluiting die volgt is voor de eerstvolgende officiële wedstrijd in één van beide competities.

  • In de categorie B van het veldvoetbal wordt gewerkt met een tijdstrafregeling. Een tijdstraf duurt tien minuten.

Tijdstrafregeling categorie B

In de categorie B van het veldvoetbal wordt gewerkt met een tijdstrafregeling. Een tijdstraf duurt tien minuten. Voor pupillen, geldt een tijdstraf van vijf minuten. Het opleggen van een tijdstraf heeft geen verdere gevolgen voor de betrokken speler. Dit betekent dat er later geen andere straf uitgesproken kan worden. Een speler kan slechts eenmaal per wedstrijd een tijdstraf opgelegd krijgen. De scheidsrechter toont de speler hierbij wel de gele kaart. Bij een tweede waarschuwing volgt een rode kaart voor de speler en mag de speler niet meer verder spelen. 

Rode kaarten

Bij handelingen met buitensporige inzet en ernstig wangedrag trekt de scheidsrechter een (directe) rode kaart. De speler moet direct het veld verlaten. Door de vermelding van de personalia op het wedstrijdformulier wordt de betreffende speler direct 'in staat van beschuldiging' gesteld door de tuchtcommissie. Vervolgens doet de tuchtcommissie op een zo kort mogelijke termijn uitspraak.

Een speler die met een directe rode kaart van het speelveld wordt gestuurd, mag (automatisch) niet deelnemen aan de eerstvolgende bindende wedstrijd van zijn team. Tot en met de dag waarop dit team één bindende wedstrijd heeft gespeeld, is de speler ook niet gerechtigd om in een ander elftal van de vereniging uit te komen. De club en speler zijn overigens zelf verantwoordelijk voor naleving van deze regel.

  • Een speler die met een directe rode kaart van het veld wordt gestuurd, mag niet deelnemen aan de eerstvolgende bindende wedstrijd van zijn team.

Gratie

Nadat er voor een betrokkene geen beroepsmogelijkheid meer openstaat, kan hij of zij een schriftelijk en met redenen omkleed gratieverzoek indienen bij het bestuur amateurvoetbal. Deze mogelijkheid heeft de betrokkene bij een uitsluiting, een schorsing, een functieontzegging, een accommodatieverbod of een royement.

Binnen twee maanden na ontvangst van het gratieverzoek besluit het bestuur amateurvoetbal over het wel of niet verlenen van gratie. Zolang er geen besluit is van het bestuur amateurvoetbal wordt de straf gehandhaafd.

Het bestuur amateurvoetbal gaat alleen over tot het verlenen van gratie als:

  • de tuchtcommissie of commissie van beroep bij het opleggen van een staf geen rekening heeft kunnen houden met feiten of omstandigheden, die bij het behandelen van de zaak wel bestonden, maar niet bekend waren bij de commissie;
  • als de uitspraak van de tuchtcommissie of commissie van beroep onherroepelijk is geworden en dan blijkt dat betrokkene onschuldig is of de commissie ernstige procedurefouten heeft gemaakt.

Het bestuur amateurvoetbal raadpleegt dan ook het tuchtrechtelijk orgaan dat de zaak van betrokkene het laatst in behandeling heeft gehad. Als gratie wordt verleend, kan het bestuur amateurvoetbal het restant van de straf geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk opleggen, al dan niet onder het stellen van bijzondere voorwaarden.

Verzoek gratie

Verzoeken voor gratie kunnen gestuurd worden naar het daarvoor bestemde emailadres.

Verkorte procedure

Jaarlijks is er van 15 maart tot het einde van de competitie (zowel veld- als zaalvoetbal) een verkorte procedure van kracht voor de afwikkeling van tuchtzaken in categorie A. Met deze regeling probeert de KNVB de eindfase van de competitie zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. In de volledige verkorte procedure staat meer informatie over de afhandeling van deze regeling.


Laatste nieuws

Terug naar boven