Aanpak excessen

In het seizoen 2011/’12 is de KNVB gestart met een nieuwe aanpak van excessen. Dit omdat er steeds vaker sprake was van buitensporig gedrag, waarbij het past om hard op te treden. 

Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is het zwaarder straffen van excessief verbaal en fysiek geweld. De zwaardere straffen komen tot stand door een verhoging van de strafmaat en de invoering van minimumstraffen.

Zaken worden sneller afgehandeld, doordat bij vermoedelijke excessieve overtredingen de verkorte procedure van toepassing is. Het vermoeden van een exces moet uiterlijk 12:00 uur de eerstvolgende werkdag volgend op de wedstrijddag bij de KNVB gemeld zijn. Hierdoor kunnen tuchtorganen binnen enkele weken uitspraak doen. Daarnaast worden deze zaken in principe mondeling onderzocht.

De straffen voor individuele excessieve overtredingen variëren van twaalf maanden schorsing tot een ontzetting uit het lidmaatschap van de KNVB. In geval van een collectief exces betreft de straf in beginsel het uit de competitie nemen van het team plus een boete van € 300,00.

Het kan voorkomen dat alle schuldigen aan de collectieve excessieve overtreding individueel bestraft worden. Hiervoor worden de richtlijnen van individuele (excessieve) overtredingen aangehouden. In dat geval wordt de collectieve straf gematigd tot de minimumstraf van vijf winstpunten in mindering, inclusief het voorwaardelijk uit de competitie nemen van het team én € 300,00 boete.

Hulplijn noodgevallen
Als er na een gewelddadige handeling op of rond het veld behoefte is aan spoedeisende hulp, is er voor onze leden een speciale hulplijn voor noodgevallen beschikbaar. De hulplijn is een samenwerking tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie en de KNVB. De dienst is 24 uur per dag bereikbaar via 0800-2299555.

Het mondeling onderzoek

Als de tuchtcommissie het vermoeden heeft dat een individu of een team zich schuldig heeft gemaakt aan een excessieve overtreding, zal deze tuchtzaak mondeling worden behandeld. De KNVB roept dan het individuele lid of een vertegenwoordiging van de vereniging op te verschijnen als betrokkene. Naast betrokkenen worden ook getuigen opgeroepen in de tuchtzaak.

Een betrokkene heeft rechten om zich zo goed mogelijk te kunnen verdedigen. Enkele rechten die de betrokkene heeft, zijn: juridische ondersteuning, recht op een tolk en het opvragen van zijn dossier. De tuchtcommissie mag de zaak ook behandelen als betrokkene niet aanwezig is bij het mondeling onderzoek. Betrokkene moet dan wel behoorlijk zijn opgeroepen voor het mondeling onderzoek. Als ter voorbereiding van de zaak getuigen worden gehoord, heeft de betrokkene het recht hierbij te zijn, tenzij het om anonieme getuigen gaat.

De oproep
Iedere opgeroepen getuige is verplicht om te komen en dient op de avond van de zitting tijdig aanwezig te zijn. Bij verstek dient hij of zij zich schriftelijk af te melden met vermelding van reden. De getuige wordt verzocht alsnog een schriftelijke getuigenverklaring in te dienen. Deze verklaring moet uiterlijk op de dag van het onderzoek door de tuchtcommissie zijn ontvangen.

De zitting
Bij de meeste mondelinge behandelingen zijn er drie commissieleden. De secretaris doet de verslaglegging van de gehele zitting. Aan de andere kant van de tafel zit de betrokkene (en eventueel zijn raadsman). De voorzitter voert het woord en leest om te beginnen de aanklacht voor. Eerst wordt de betrokkene gehoord. Dan volgt het verhoor van de getuigen.

Het verhoor
De getuigen worden één voor één binnengeroepen en gehoord. De commissie zal de getuige vragen stellen over de overtreding waar hij/zij getuige van is geweest. Na het verhoor door de commissie kan de betrokkene vragen stellen aan de getuige en deze voorleggen aan de commissievoorzitter. Het laatste woord is aan de betrokkene of zijn advocaat.

De uitspraak
De schriftelijk gemotiveerde uitspraak volgt zo spoedig mogelijk na het mondeling onderzoek.


Laatste nieuws

Terug naar boven