Internationale overschrijvingen

Op internationale overschrijvingen – vanuit Nederland naar het buitenland en vice versa – van zowel jeugdspelers, senior amateurspelers als contractspelers, zijn de ‘FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players’ van toepassing. Er zijn twee overschrijvingsperiodes.

Voor de internationale overschrijvingen naar Nederlandse verenigingen, zijn deze voor het seizoen 2016/’17 als volgt:

  • de zomer overschrijvingsperiode: de dag na de laatste competitiewedstrijd tot en met 31 augustus 2016 (23:59 uur);                
  • de winter overschrijvingsperiode: van 3 januari tot en met 31 januari 2017.

Niet in elk land loopt de voetbalcompetitie gelijk aan die van Nederland. Daarom is het mogelijk dat spelers vanuit Nederland naar het buitenland overgeschreven worden buiten de termijnen die Nederland hanteert.

Bij internationale overschrijvingen naar Nederland moet de buitenlandse bond een International Transfer Certificate (ITC) afgeven. Een verzoek tot overschrijving (het volledig ingevulde en ondertekende overschrijvingsformulier, waarbij de verklaring van de te verlaten vereniging in het buitenland achterwege gelaten kan worden) moet vóór de genoemde deadlines bij de KNVB binnen zijn. Wordt het verzoek tot overschrijving ingediend na de einddatum van de betreffende overschrijvingsperiode dan kan de overschrijving (behoudens de mogelijkheid van dispensatie zoals hierna vermeld onder 7.5) pas plaatsvinden in de eerstvolgende internationale overschrijvingsperiode.

Het bestuur amateurvoetbal handelt (al dan niet op grond van een dispensatiemogelijkheid) alle verzoeken af tot internationale overschrijving van en naar een Nederlandse amateurvereniging, evenals internationale overschrijvingen van jeugdspelers van en naar een Nederlandse BVO. Het bestuur betaald voetbal handelt alle verzoeken af tot internationale overschrijving van en naar Nederlandse BVO’s van niet-jeugdspelers.

Als aan een verzoek tot dispensatie van een speler bij een nationale overschrijving geen gehoor is gegeven, wordt ook een internationale overschrijving van deze speler naar de betreffende Nederlandse club via een buitenlandse club in hetzelfde seizoen geweigerd.

De FIFA geeft bovendien aan dat spelers in de periode van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar voor maximaal drie clubs geregistreerd mogen staan. Gedurende deze periode mogen zij voor slechts twee van deze clubs in officiële wedstrijden uitkomen.

Internationale overschrijvingen minderjarige spelers

In de FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players staat verwoord dat een internationale overschrijving van een speler tussen 10 en 18 jaar niet mogelijk is, tenzij er wordt voldaan aan één van onderstaande uitzonderingen:

A. De speler verhuist mee met zijn/haar ouders om redenen die niet zijn gerelateerd aan het voetbal.
B. Het betreft een overschrijving vanuit een land binnen de EU/EER. In dat geval geldt als minimumleeftijd 16 jaar. De club waarnaar de speler overschrijving aanvraagt, moet dan wel voldoen aan de voorwaarden als genoemd in artikel 19, lid 2 van de FIFA Regulations for the Status and Transfer for Players.
C. De speler is woonachtig in de grensstreek Nederland / buitenland.

Het verbod geldt dan niet wanneer de speler niet meer dan vijftig kilometer van de grens woont en de club waar hij wil gaan spelen niet verder dan vijftig kilometer van de grens is gevestigd.

D. De speler is tijdens zijn “voetbaluitstapje” in het buitenland altijd bij zijn ouders in Nederland blijven wonen en keert nu weer terug naar een vereniging  in Nederland.

Het verbod geldt dan niet, mits aangetoond kan worden dat de ouders en speler de afgelopen minimaal vijf jaar woonachtig zijn geweest in Nederland.

Eerste registratie

De uitzonderingsmogelijkheden zoals hierboven beschreven gelden ook voor een speler die zich voor de eerste maal als voetballer wil laten registreren in een land waarvan hij niet de nationaliteit bezit en waarin hij de afgelopen vijf jaar niet heeft gewoond. Dit geldt ook voor een speler die zich voor de eerste maal wil laten registreren in een land waarvan hij niet de nationaliteit bezit, maar wel in de afgelopen vijf jaar onafgebroken woonachtig is geweest. Een dergelijke aanvraag moet ook binnen de betreffende overschrijvingstermijnen plaatsvinden.

Voor iedere internationale overschrijving van een speler in deze regeling is toestemming vereist van de FIFA via het TMS (Transfer Matching System).

Genoemde uitzonderingsmogelijkheden of een eerste registratie moet verstrekt worden aan de verzoekende bond aan de hand van het reguliere overschrijvingsformulier en een aantal (bewijs)documenten, opgesteld in één van de officiële FIFA-talen (bij voorkeur in het Engels).  Hieronder een overzicht – per uitzonderingsmogelijkheid– van de aan de FIFA aan te leveren documenten.

Ad A

Soort documentFeiten die in dit document naar voren moeten komen
Kopie paspoort spelerVolledige naam en nationaliteit speler
Uittreksel geboorteregister in één van de FIFA-talen of vertaaldVolledige naam en nationaliteit speler, geboortedatum, geboorteplaats en volledige namen ouders speler
Kopie paspoort oudersVolledige namen en nationaliteit ouders speler
Uittreksel basisadministratie gemeente van het totale gezin in één van de FIFA-talen of vertaaldAdresgegevens nieuwe gemeente, vestigingsdatum en namen inwonende
Verklaring ouders in één van de FIFA-talen, ondertekend door oudersOuderlijke toestemming en redenen van verhuizing
Werkvergunning ouder(s) van speler in één van de FIFA-talen of vertaaldLand, datum van afgifte, volledige naam vergunninghouder, geldigheidvergunning
Arbeidscontract ouder(s) van speler in één van de FIFA-talen of vertaaldNaam- en adresgegevens werkgever, omschrijving werkzaamheden, naam werknemer, details omtrent vergoeding, aanvangsdatum werkzaamheden, geldigheid contract

Ad B

Soort documentFeiten die in dit document naar voren moeten komen
Kopie paspoort spelerVolledige naam en nationaliteit speler
Uittreksel geboorteregister in één van de FIFA-talen of vertaaldVolledige naam en nationaliteit speler, geboortedatum, geboorteplaats en volledige namen ouders speler
Kopie paspoort oudersVolledige namen en nationaliteit ouders speler
Documentatie schoolopleiding in één van de FIFA-talen of vertaald, ondertekend door, en op briefpapier van, betreffende opleidingsinstantieNaam opleiding, leerplan, schoolrooster, aanvangsdatum, looptijd
Documentatie voetbalopleiding in één van de FIFA-talen of vertaald, ondertekend door, en op briefpapier van, betreffende voetbalopleidingNaam club voetbalopleiding, trainingsprogramma, aanvangsdatum, looptijd, overeenkomst tussen speler en club
Uittreksel basisadministratie gemeente in één van de FIFA-talen of vertaaldAdresgegevens nieuwe gemeente, vestigingsdatum
Kopie paspoort voogdVolledige naam en nationaliteit voogd
Verklaring voogd in één van de FIFA-talen, ondertekend door voogd en oudersBeschrijving relatie voogd - speler
Verklaring ouders in één van de FIFA-talen, ondertekend door oudersOuderlijke toestemming
Arbeidscontract (indien van toepassing) tussen speler en club in één van de FIFA talen of vertaaldNaam en adresgegevens werkgever, omschrijving werkzaamheden, naam werknemer, details omtrent vergoeding, aanvangsdatum werkzaamheden, geldigheid contract

Ad C

Soort documentFeiten die in dit document naar voren moeten komen
Kopie paspoort spelerVolledige naam en nationaliteit speler
Uittreksel geboorteregister in één van de FIFA-talen of vertaaldVolledige naam en nationaliteit speler, geboortedatum, geboorteplaats en volledige namen ouders speler
Kopie paspoort oudersVolledige namen en nationaliteit ouders speler
Uittreksel basisadministratie gemeente van het totale gezin in één van de FIFA-talen of vertaaldAdresgegevens huisvesting, vestigingsdatum
Uitdraai route van woonadres naar adres accommodatie nieuwe club (via routenet.nl kan een Engelstalige versie worden uitgedraaid)Woongegevens speler en ouders, adresgegevens trainings- en wedstrijdaccommodatie nieuwe club, afstand woonadres - grens en adres club
Verklaring ouders in één van de FIFA-talen, ondertekend door oudersOuderlijke toestemming

Ad D

Soort documentFeiten die in dit document naar voren moeten komen
Kopie paspoort spelerVolledige naam en nationaliteit speler
Uittreksel geboorteregister in één van de FIFA-talen of vertaaldVolledige naam en nationaliteit speler, geboortedatum, geboorteplaats en volledige namen ouders speler
Kopie paspoort oudersVolledige namen en nationaliteit ouders speler
Uittreksel basisadministratie gemeente van het totale gezin in één van de FIFA-talen of vertaaldAdresgegevens huisvesting, vestigingsdatum
Verklaring ouders in één van de FIFA-talen, ondertekend door oudersOuderlijke toestemming

De behandeling door de FIFA van één overschrijvingsdossier in TMS neemt zeker acht weken in beslag. Het is daarom van groot belang om een verzoek tot overschrijving en de benodigde documenten ruim op tijd in te dienen bij de KNVB. Zo resteert er voldoende tijd om het verzoek tot vrijgave van de speler aan de betreffende bond (die pas na goedkeuring door FIFA verzonden mag worden) of tot eerste registratie, voor de gestelde deadlines voor seizoen 2016/’17 (31 augustus / 31 januari) te kunnen afhandelen, zodat spelers zo snel als mogelijk speelgerechtigd kunnen worden verklaard.

De betreffende speler is pas speelgerechtigd op het moment dat de KNVB dit schriftelijk heeft bevestigd aan de speler en/of de Nederlandse ereniging.

Voldoet een speler niet aan de uitzonderingsmogelijkheden van de FIFA voor deze categorie spelers, dan kan een aanvraag plaatsvinden buiten FIFA TMS om; bij de Player Status Department, op grond van zogenaamde ‘buitengewone’ omstandigheden. De behandeling van deze dossiers kent een lange doorlooptijd.

Wordt een procedure voor een overschrijving of eerste registratie van een speler in deze categorie niet conform het hierboven gestelde aangevraagd, dan is de FIFA Disciplinary Committee bevoegd om straffen aan zowel bonden als clubs op te leggen.

Jonger dan 10 jaar

Voor spelers die internationale overschrijving wensen en jonger zijn dan 10 jaar, geldt alleen een meldingplicht naar de te verlaten voetbalbond. Goedkeuring van de FIFA en de afgifte van een internationaal transfercertificaat is niet nodig. Is een dergelijke overschrijving aan de orde, dan voldoet een ingevuld overschrijvingsformulier. Deze verzoeken kunnen tot en met de eerste vrijdag van de maand maart worden indiend. Wordt een verzoek ingediend naar de eerste vrijdag van de maand maart, wordt dit voor het lopende seizoen niet meer in behandeling genomen. Dit blijft in portefeuille voor het daarop volgende seizoen.

Dispensatiemogelijkheden internationale overschrijvingen

Een verzoek tot internationale overschrijving van een speler van een buitenlandse club naar een Nederlandse amateurvereniging dat is ingediend na een van de in het vorige hoofdstuk genoemde uiterste data van internationale overschrijving, wordt aangemerkt als een verzoek tot dispensatie.

Dispensatiemogelijkheden

Het bestuur amateurvoetbal heeft op grond van artikel 8 van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen de navolgende dispensatiemogelijkheden vastgesteld voor een verzoek tot internationale overschrijving als hiervoor bedoeld waarbij geldt dat:

·       het bestuur amateurvoetbal bepaalt of een verzoek tot internationale overschrijving valt onder een van de dispensatiemogelijkheden; en

·       alle overige reglementaire eisen met betrekking tot een internationale overschrijving onverminderd van kracht blijven.

Een verzoek tot internationale overschrijving wordt door het bestuur amateurvoetbal verleend (mits voldaan is aan de formele vereisten) indien:

i.    het spelerscontract van de speler, die internationale overschrijving verzoekt vóór het einde van een internationale overschrijvingsperiode, van rechtswege is geëindigd of met wederzijds goedvinden is beëindigd en de speler na afloop van deze internationale overschrijvingsperiode een spelerscontract, als bedoeld artikel 34 van het Reglement Amateurvoetbal , met een Nederlandse amateurvereniging heeft gesloten dat onmiddellijk ingaat (artikel 6 lid 1 van de FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players). Niet van belang is of de speler inmiddels bij een andere club als amateurspeler staat geregistreerd; of

ii.   het spelerscontract van de speler die internationale overschrijving verzoekt is ontbonden door:

·       de FIFA Dispute Resolution Chamber;

·       de Court of Arbitration for Sport; of

·       een, naar oordeel van het bestuur amateurvoetbal, onafhankelijke arbitragecommissie van de bond waartoe de betreffende buitenlandse club behoort;

en de speler een spelerscontract, als bedoeld artikel 34 van het Reglement Amateurvoetbal met een Nederlandse amateurvereniging heeft gesloten dat onmiddellijk ingaat.

FIFA TMS

Een internationale overschrijving als hiervoor bedoeld, kan slechts worden verleend door het bestuur amateurvoetbal, nadat een internationaal transfercertificaat is ontvangen van de bond, waartoe de betreffende buitenlandse club behoort, in overeenstemming met de FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players. Dit houdt onder meer in dat de Nederlandse amateurvereniging verplicht is de verzochte informatie en documenten in het zogeheten FIFA Transfer Matching System (FIFA TMS) in te voeren. Voor het kunnen inloggen in FIFA TMS dient contact te worden opgenomen met bureau tuchtzaken betaald voetbal van de KNVB te Zeist.

Speelgerechtigdheid

Indien een internationale overschrijving als hiervoor bedoeld door het bestuur amateurvoetbal is verleend, dan wordt de speler die internationale overschrijving verzoekt zo spoedig mogelijk nadat de internationale overschrijving is verleend speelgerechtigd voor de Nederlandse amateur­vereniging. De betreffende speler is echter pas speelgerechtigd op het moment dat de KNVB dit schriftelijk heeft bevestigd aan de speler en/of de Nederlandse amateurvereniging.

Is een verzoek tot internationale overschrijving ingediend na de eerste vrijdag van de maand maart, kan in geval van dispensatie uitsluitend worden goedgekeurd onder de beperkende voorwaarde dat de speler gedurende het betreffende seizoen niet gerechtigd is om uit te komen in bindende wedstrijden van de Nederlandse .amateurvereniging.

Dispensatiemogelijkheden betaald voetbal

Indien een verzoek tot dispensatie betrekking heeft op een overschrijving als bedoeld in lid 3 van artikel 3 van het ROBV, dan dient de dispensatieregeling betaald voetbal te worden geraadpleegd. Deze is op te vragen bij de KNVB.

Internationale overschrijving asielzoekers

Voor een internationale overschrijving van een door de Nederlandse overheid geregistreerde asielzoeker, die van een buitenlandse club naar een Nederlandse amateurvereniging wil worden overgeschreven, gelden de data zoals vermeld in hoofdstuk 7.4 van dit Handboek. Bij dit verzoek dient de betreffende speler aan te tonen dat hij door de Nederlandse overheid als asielzoeker is geregistreerd. Alle overige reglementaire eisen met betrekking tot een internationale overschrijving, zoals genoemd in hoofdstuk 7.4 van dit Handboek, blijven onverminderd van kracht. In afwijking van de procedure van een reguliere internationale overschrijving, doet de KNVB aan de voetbalbond waartoe de buitenlandse club behoort, ter bescherming van de betreffende speler, geen verzoek om een internationaal transfercertificaat.  De KNVB verzoekt de FIFA om toestemming voor het verlenen van een internationale overschrijving door het bestuur amateurvoetbal. De betreffende speler is pas speelgerechtigd op het moment dat de KNVB dit schriftelijk heeft bevestigd aan deze speler en/of zijn Nederlandse amateurvereniging.

Overig

In gevallen waarin de regels niet voorzien of waarin afwijking noodzakelijk is beslist het bestuur amateurvoetbal.

Contact

Als je vragen hebt over een internationale overschrijving, neem dan contact op met de afdeling internationale overschrijvingen van de KNVB.

Christa van Engelenhoven

Internationale overschrijvingen AV

Marlou van Westing

Internationale overschrijvingen AV

Terug naar boven